સાસુ નણંદ હવે કમ્પ્યુટર શીખીને - Sasu Nananda Have Kampyutar Shikhine - Gujarati

સાસુ નણંદ હવે કમ્પ્યુટર શીખીને

સાસુ-નણંદ હવે કમ્પ્યૂટર શીખીને
શોધે છે એવો પ્રોગ્રામ,

કે, નવલી વહુઆરુ પણ આવતાંની સાથે જ જો
ભૂલી જાય મહિયરનું નામ

નવલી, વહુઆરુ કંઈ ઓછી નથી કે, એ તો
ઈચ્છે છે, ‘માઉસ’ બેયને કરડે,

‘કી-બોર્ડ’ પર હાથ જરા મૂકે તો ‘કી-બોર્ડ’ પણ
સાસુ-નણંદનો હાથ મરડે.

સાસુ-નણંદ હવે ‘ઈ-મેઈલ’માં મોકલે છે,
ધમકીઓ રોજ રોજ એવી,

દહેજમાં એક હજી કમ્યૂટર જોઈએ છે
નહીંતર થશે જ જોવા જેવી.

નવલી વહુઆરુ કંઈ ઓછી નથી કે, એ તો
‘ઈ-મેઈલ’માં ‘વાયરસ’ મોકલાવતી,

‘ઈ-કાર્ડ’માં ડ્રેક્યૂલા, બાબરિયો ભૂત એવાં
દશ્યોથી બેયને ડરાવતી.

સાસુ-નણંદ વળી ‘વોઈસમેલ’માં મોકલે
ન સાંખી શકાય એવાં મેણાં,

સાસુ-નણંદ અને વહુવારુ વચ્ચેના
જન્મોથી કેવાં છે લેણાં!

‘ઈન્ટરનેટ ચૅટિંગ’માં સામસામી થાતી હોય
સાસુ ને વહુની લડાઈ,

જ્યાં લગી હૈયાવરાળ નહીં ફૂંકે ને ત્યાં લગી
કેમ એ ધરાય?

નવલી વહુઆરુ કંઈ ઓછી નથી કે, એ તો
મેસેજ છોડે છે કંઈક એવો,

પહેલાંનો ચીલો ચાતરવાનું બંધ કરી
થોડીક તો લાગણીઓ સેવો.

કમ્પ્યૂટર ઈચ્છે છે, આમની અથડામણમાં
જાતે જ ‘કલોઝ’ થઈ જાવું,

દાદા હો દીકરી ને સાસુ-નણંદના
ઝઘડામાં નથી ફસાવું.

ઝઘડામાં અમથું કંઈ નથી જોડાવું કે
બીજું કંઈ નથી શું કામ?

સાસુ-નણંદ હવે કમ્યૂટર શીખીને
શોધે છે એવો પ્રોગ્રામ.


सासु नणंद हवे कम्प्युटर शीखीने

सासु-नणंद हवे कम्प्यूटर शीखीने
शोधे छे एवो प्रोग्राम,

के, नवली वहुआरु पण आवतांनी साथे ज जो
भूली जाय महियरनुं नाम

नवली, वहुआरु कंई ओछी नथी के, ए तो
ईच्छे छे, ‘माउस’ बेयने करडे,

‘की-बोर्ड’ पर हाथ जरा मूके तो ‘की-बोर्ड’ पण
सासु-नणंदनो हाथ मरडे.

सासु-नणंद हवे ‘ई-मेईल’मां मोकले छे,
धमकीओ रोज रोज एवी,

दहेजमां एक हजी कम्यूटर जोईए छे
नहींतर थशे ज जोवा जेवी.

नवली वहुआरु कंई ओछी नथी के, ए तो
‘ई-मेईल’मां ‘वायरस’ मोकलावती,

‘ई-कार्ड’मां ड्रेक्यूला, बाबरियो भूत एवां
दश्योथी बेयने डरावती.

सासु-नणंद वळी ‘वोईसमेल’मां मोकले
न सांखी शकाय एवां मेणां,

सासु-नणंद अने वहुवारु वच्चेना
जन्मोथी केवां छे लेणां!

‘ईन्टरनेट चॅटिंग’मां सामसामी थाती होय
सासु ने वहुनी लडाई,

ज्यां लगी हैयावराळ नहीं फूंके ने त्यां लगी
केम ए धराय?

नवली वहुआरु कंई ओछी नथी के, ए तो
मेसेज छोडे छे कंईक एवो,

पहेलांनो चीलो चातरवानुं बंध करी
थोडीक तो लागणीओ सेवो.

कम्प्यूटर ईच्छे छे, आमनी अथडामणमां
जाते ज ‘कलोझ’ थई जावुं,

दादा हो दीकरी ने सासु-नणंदना
झघडामां नथी फसावुं.

झघडामां अमथुं कंई नथी जोडावुं के
बीजुं कंई नथी शुं काम?

सासु-नणंद हवे कम्यूटर शीखीने
शोधे छे एवो प्रोग्राम.


Sasu Nananda Have Kampyutar Shikhine

Sasu-nananda have kampyutar shikhine
Shodhe chhe evo programa,

Ke, navali vahuaru pan avatanni sathe j jo
Bhuli jaya mahiyaranun nama

Navali, vahuaru kani ochhi nathi ke, e to
Ichchhe chhe, ‘mausa’ beyane karade,

‘ki-borda’ par hath jara muke to ‘ki-borda’ pana
Sasu-nanandano hath marade.

Sasu-nananda have 'i-meila’man mokale chhe,
Dhamakio roj roj evi,

Dahejaman ek haji kamyutar joie chhe
Nahintar thashe j jova jevi.

Navali vahuaru kani ochhi nathi ke, e to
'i-meila’man ‘vayarasa’ mokalavati,

'i-karda’man drekyula, babariyo bhut evan
Dashyothi beyane daravati.

Sasu-nananda vali 'voisamela’man mokale
N sankhi shakaya evan menan,

Sasu-nananda ane vahuvaru vachchena
Janmothi kevan chhe lenan!

'intaranet chetinga’man samasami thati hoya
Sasu ne vahuni ladai,

Jyan lagi haiyavaral nahin funke ne tyan lagi
Kem e dharaya?

Navali vahuaru kani ochhi nathi ke, e to
Mesej chhode chhe kanik evo,

Pahelanno chilo chataravanun banda kari
Thodik to laganio sevo.

Kampyutar ichchhe chhe, amani athadamanaman
Jate j ‘kaloza’ thai javun,

Dada ho dikari ne sasu-nanandana
Zaghadaman nathi fasavun.

Zaghadaman amathun kani nathi jodavun ke
Bijun kani nathi shun kama?

Sasu-nananda have kamyutar shikhine
Shodhe chhe evo programa.


Sāsu naṇanda have kampyuṭar shīkhīne

Sāsu-naṇanda have kampyūṭar shīkhīne
Shodhe chhe evo progrāma,

Ke, navalī vahuāru paṇ āvatānnī sāthe j jo
Bhūlī jāya mahiyaranun nāma

Navalī, vahuāru kanī ochhī nathī ke, e to
Īchchhe chhe, ‘māusa’ beyane karaḍe,

‘kī-borḍa’ par hāth jarā mūke to ‘kī-borḍa’ paṇa
Sāsu-naṇandano hāth maraḍe.

Sāsu-naṇanda have ‘ī-meīla’mān mokale chhe,
Dhamakīo roj roj evī,

Dahejamān ek hajī kamyūṭar joīe chhe
Nahīntar thashe j jovā jevī.

Navalī vahuāru kanī ochhī nathī ke, e to
‘ī-meīla’mān ‘vāyarasa’ mokalāvatī,

‘ī-kārḍa’mān ḍrekyūlā, bābariyo bhūt evān
Dashyothī beyane ḍarāvatī.

Sāsu-naṇanda vaḷī ‘voīsamela’mān mokale
N sānkhī shakāya evān meṇān,

Sāsu-naṇanda ane vahuvāru vachchenā
Janmothī kevān chhe leṇān!

‘īnṭaraneṭ chĕṭinga’mān sāmasāmī thātī hoya
Sāsu ne vahunī laḍāī,

Jyān lagī haiyāvarāḷ nahīn fūnke ne tyān lagī
Kem e dharāya?

Navalī vahuāru kanī ochhī nathī ke, e to
Mesej chhoḍe chhe kanīk evo,

Pahelānno chīlo chātaravānun banḍa karī
Thoḍīk to lāgaṇīo sevo.

Kampyūṭar īchchhe chhe, āmanī athaḍāmaṇamān
Jāte j ‘kaloza’ thaī jāvun,

Dādā ho dīkarī ne sāsu-naṇandanā
Zaghaḍāmān nathī fasāvun.

Zaghaḍāmān amathun kanī nathī joḍāvun ke
Bījun kanī nathī shun kāma?

Sāsu-naṇanda have kamyūṭar shīkhīne
Shodhe chhe evo progrāma.


Source : સ્વર: હેમા દેસાઈ, બીજલ અને વિરાજ ઉપાધ્યાય
ગીતઃ આશા પુરોહિત
(આલ્બમઃ ગુજરાતી.કોમ)