સત્ય અને ભ્રમણા - Satya Ane Bhramana - Gujarati

સત્ય અને ભ્રમણા

કોણ પડે ઝઘડાની વચ્ચે? સત્ય અને ભ્રમણાની વચ્ચે
સાચું પણ દેખાશે તમને, શંકા ને અફવાની વચ્ચે
કંકર ને શંકર છે એક જ, ફર્ક પડે શ્રદ્ધાની વચ્ચે
પોતાને ભીતર શોધું ત્યાં, દેખાયો રસ્તાની વચ્ચે
બહુ મોટું અંતર છે, વ્હાલા, કરશું ને કરવાની વચ્ચે


सत्य अने भ्रमणा

कोण पडे झघडानी वच्चे? सत्य अने भ्रमणानी वच्चे
साचुं पण देखाशे तमने, शंका ने अफवानी वच्चे
कंकर ने शंकर छे एक ज, फर्क पडे श्रद्धानी वच्चे
पोताने भीतर शोधुं त्यां, देखायो रस्तानी वच्चे
बहु मोटुं अंतर छे, व्हाला, करशुं ने करवानी वच्चे


Satya Ane Bhramana

Kon pade zaghadani vachche? Satya ane bhramanani vachche
Sachun pan dekhashe tamane, shanka ne afavani vachche
Kankar ne shankar chhe ek ja, farka pade shraddhani vachche
Potane bhitar shodhun tyan, dekhayo rastani vachche
Bahu motun antar chhe, vhala, karashun ne karavani vachche


Satya ane bhramaṇā

Koṇ paḍe zaghaḍānī vachche? Satya ane bhramaṇānī vachche
Sāchun paṇ dekhāshe tamane, shankā ne afavānī vachche
Kankar ne shankar chhe ek ja, farka paḍe shraddhānī vachche
Potāne bhītar shodhun tyān, dekhāyo rastānī vachche
Bahu moṭun antar chhe, vhālā, karashun ne karavānī vachche


Source : પ્રશાંત સોમાણી