સત્યનું કાવ્ય છો બાપુ - Satyanun Kavya Chho Bapu - Lyrics

સત્યનું કાવ્ય છો બાપુ

(અનુષ્ટુપ)
વીરના વીર્યથી ઝૂઝ્યા કર્યાં કેસરિયાં સદા
સ્થિતપ્રજ્ઞ તણી શાંતિ છતાં ના વિસર્યા કદા
ધરા શા ધીર ગંભીર વ્યોમ શા વિપુલાત્મ છો
ઊંડાણે ઉદધિ જેવા તેજ શા શુદ્ધ છો તમે

ઝૂઝો છો જેમની સામે તેમના હિતને ચહો
વિશ્વમાંગલ્યની ચિંતા સદાયે અંતરે વહો
નિજ ને પરના ભેદો તમારે અંતરે નથી
માનવ માત્ર બન્ધુ એ ભાવના છે ઉરે ગૂંથી

તમે સંહારથી ત્રાસ્યાં જગની એક આશ છો
અન્ધારે પન્થ ભૂલેલી પૃથ્વીના પ્રકાશ છો
સ્વપ્ન છો નિદ્રિતો કેરું બદ્ધો કેરું મુક્તિગાન છો
ઝૂઝંતા જાડ્યજૂથોશું સ્ત્રષ્ટાનું અભિમાન છો

સત્યનું કાવ્ય છો બાપુ! કાવ્યનું સત્ય છો તમે!
ઝંખતી કાવ્યને સત્યે સૃષ્ટિ આ આપને નમે!

-કરસનદાસ માણેક


Satyanun Kavya Chho Bapu

Satyanun kavya chho bapu(anushtupa)
Viran viryathi zuzya karyan kesariyan sada
Sthitapragna tani shanti chhatan n visarya kada
Dhar sha dhir ganbhir vyom sha vipulatma chho
Undane udadhi jev tej sha shuddha chho tame

Zuzo chho jemani same teman hitane chaho
Vishvamangalyani chinṭa sadaye antare vaho
Nij ne paran bhedo tamare antare nathi
Manav matra bandhu e bhavan chhe ure gunthi

Tame sanharathi trasyan jagani ek ash chho
Andhare pantha bhuleli pruthvin prakash chho
Svapna chho nidrito kerun baddho kerun muktigan chho
Zuzanṭa jadyajuthoshun strashtanun abhiman chho

Satyanun kavya chho bapu! kavyanun satya chho tame! Zankhati kavyane satye srushti a apane name!

-Karasanadas Maneka