સૌથી ઝાઝું ઝેર ક્યાં છે? - Sauthi Zazun Zer Kyan Chhe? - Gujarati

સૌથી ઝાઝું ઝેર ક્યાં છે?

(મનહર છંદ)

કોઈ કહે અતિ ઝેર વિંછી તણા આંકડામાં
કોઈ કહે તેથી ઘણું સરપના તનમાં

કોઈ કહે હોય ઝેર હડકાયા કૂતરાંમાં
કોઈ કહે હોય ઝેર વેરીના વચનમાં

કોઈ કહે ઝેર ઘણું રહે રતનાગરમાં
કોઈ કહે ઝેર તણાં ઝાડ ઝેરી વનમાં

સુણો રુડા રાજહંસ દાખે દલપતરામ
ઝાઝું ઝેર સૌથી ઝેરી માણસના મનમાં


सौथी झाझुं झेर क्यां छे?

(मनहर छंद)

कोई कहे अति झेर विंछी तणा आंकडामां
कोई कहे तेथी घणुं सरपना तनमां

कोई कहे होय झेर हडकाया कूतरांमां
कोई कहे होय झेर वेरीना वचनमां

कोई कहे झेर घणुं रहे रतनागरमां
कोई कहे झेर तणां झाड झेरी वनमां

सुणो रुडा राजहंस दाखे दलपतराम
झाझुं झेर सौथी झेरी माणसना मनमां


Sauthi Zazun Zer Kyan Chhe?

(manahar chhanda)

Koi kahe ati zer vinchhi tana ankadaman
Koi kahe tethi ghanun sarapana tanaman

Koi kahe hoya zer hadakaya kutaranman
Koi kahe hoya zer verina vachanaman

Koi kahe zer ghanun rahe ratanagaraman
Koi kahe zer tanan zad zeri vanaman

Suno ruda rajahansa dakhe dalapatarama
Zazun zer sauthi zeri manasana manaman


Sauthī zāzun zer kyān chhe?

(manahar chhanda)

Koī kahe ati zer vinchhī taṇā ānkaḍāmān
Koī kahe tethī ghaṇun sarapanā tanamān

Koī kahe hoya zer haḍakāyā kūtarānmān
Koī kahe hoya zer verīnā vachanamān

Koī kahe zer ghaṇun rahe ratanāgaramān
Koī kahe zer taṇān zāḍ zerī vanamān

Suṇo ruḍā rājahansa dākhe dalapatarāma
Zāzun zer sauthī zerī māṇasanā manamān


Source : દલપતરામ