શહેરોમાં શહેર જે અમદ-અવાદ છે - Shaheroman Shaher Je Amada-avad Chhe - Gujarati

શહેરોમાં શહેર જે અમદ-અવાદ છે

પર્વત ન સાગર,
બાજર ન ડાંગર, મહેલો ન ઝાંઝર,
નદીમાં ભર્યાં બહુ ધૂળ કાંકર,
તોય શહેર એક આબાદ છે,
એનું નામ અમદાવાદ છે.

રાજા હતો એક કરણ નામે ઘેલો,
અહમદ અહીંનો થયો શાહ પહેલો,
પછી આ શહેરમાં ગાંધી ગયેલો,
શરૂ ત્યાંથી નવો ઇતિહાસ થયેલો,
આ શહેર બહુ આઝાદ છે,
એનું નામ અમદાવાદ છે.

સૈયદ સીદ્દીની છે મશહૂર જાળી,
દરવાજો લાલ અહીં ભદ્રમાં કાળી,
પ્રેમીની પ્યારી કાંકરિયાની પાળી,
દિવસે અજવાળી નગરી, રાતે રૂપાળી,
વફાના શહેરમાં જફા બધી બાદ છે,
એનું નામ અમદાવાદ છે.

મૂળે જ લહેરી, અહીંના શહેરી,
જરા તેરી-મેરી, નહીં કોઈ વેરી,
છો રસ્તા તૂટેલા ને સાંકડી હો શેરી,
દિન-રાત રહેતી લક્ષ્મીની ફેરી,
કોઈને ન કોઈથી અહીં ફરિયાદ છે,
એનું નામ અમદાવાદ છે.

પંડિત-મુલ્લા એક થાળીએ જમશે,
માન્ચેસ્ટર હિંદનું ફરી ધમધમશે,
ઘરઘરમાં યશની લાલિમા રમશે,
આવો અહીં દોસ્ત, તમનેય ગમશે,
શહેરોમાં શહેર જે અમદ-અવાદ છે,
એનું નામ અમદાવાદ છે.

મેઘધનુષ તો લાગે બે-નૂરા,
આપણે ત્યાં તો ‘નવ-રંગ-પૂરા’,
અહીં નર છે શૂરા ને નારી ચતૂરા,
સદાકાળ શાશ્વત આનંદ નાદ છે,
એનું નામ અમદાવાદ છે,
એનું નામ અમદાવાદ છે.
(૧૯૯૯)


शहेरोमां शहेर जे अमद-अवाद छे

पर्वत न सागर,
बाजर न डांगर, महेलो न झांझर,
नदीमां भर्यां बहु धूळ कांकर,
तोय शहेर एक आबाद छे,
एनुं नाम अमदावाद छे.

राजा हतो एक करण नामे घेलो,
अहमद अहींनो थयो शाह पहेलो,
पछी आ शहेरमां गांधी गयेलो,
शरू त्यांथी नवो इतिहास थयेलो,
आ शहेर बहु आझाद छे,
एनुं नाम अमदावाद छे.

सैयद सीद्दीनी छे मशहूर जाळी,
दरवाजो लाल अहीं भद्रमां काळी,
प्रेमीनी प्यारी कांकरियानी पाळी,
दिवसे अजवाळी नगरी, राते रूपाळी,
वफाना शहेरमां जफा बधी बाद छे,
एनुं नाम अमदावाद छे.

मूळे ज लहेरी, अहींना शहेरी,
जरा तेरी-मेरी, नहीं कोई वेरी,
छो रस्ता तूटेला ने सांकडी हो शेरी,
दिन-रात रहेती लक्ष्मीनी फेरी,
कोईने न कोईथी अहीं फरियाद छे,
एनुं नाम अमदावाद छे.

पंडित-मुल्ला एक थाळीए जमशे,
मान्चेस्टर हिंदनुं फरी धमधमशे,
घरघरमां यशनी लालिमा रमशे,
आवो अहीं दोस्त, तमनेय गमशे,
शहेरोमां शहेर जे अमद-अवाद छे,
एनुं नाम अमदावाद छे.

मेघधनुष तो लागे बे-नूरा,
आपणे त्यां तो ‘नव-रंग-पूरा’,
अहीं नर छे शूरा ने नारी चतूरा,
सदाकाळ शाश्वत आनंद नाद छे,
एनुं नाम अमदावाद छे,
एनुं नाम अमदावाद छे.
(१९९९)


Shaheroman Shaher Je Amada-avad Chhe

Parvat n sagara,
Bajar n dangara, mahelo n zanzara,
Nadiman bharyan bahu dhul kankara,
Toya shaher ek abad chhe,
Enun nam amadavad chhe.

Raja hato ek karan name ghelo,
Ahamad ahinno thayo shah pahelo,
Pachhi a shaheraman gandhi gayelo,
Sharu tyanthi navo itihas thayelo,
A shaher bahu azad chhe,
Enun nam amadavad chhe.

Saiyad siddini chhe mashahur jali,
Daravajo lal ahin bhadraman kali,
Premini pyari kankariyani pali,
Divase ajavali nagari, rate rupali,
Vafana shaheraman jafa badhi bad chhe,
Enun nam amadavad chhe.

Mule j laheri, ahinna shaheri,
Jara teri-meri, nahin koi veri,
Chho rasta tutela ne sankadi ho sheri,
Dina-rat raheti lakshmini feri,
Koine n koithi ahin fariyad chhe,
Enun nam amadavad chhe.

Pandita-mulla ek thalie jamashe,
Manchestar hindanun fari dhamadhamashe,
Gharagharaman yashani lalima ramashe,
Avo ahin dosta, tamaneya gamashe,
Shaheroman shaher je amada-avad chhe,
Enun nam amadavad chhe.

Meghadhanush to lage be-nura,
Apane tyan to ‘nava-ranga-pura’,
Ahin nar chhe shura ne nari chatura,
Sadakal shashvat ananda nad chhe,
Enun nam amadavad chhe,
Enun nam amadavad chhe.
(1999)


Shaheromān shaher je amada-avād chhe

Parvat n sāgara,
Bājar n ḍāngara, mahelo n zānzara,
Nadīmān bharyān bahu dhūḷ kānkara,
Toya shaher ek ābād chhe,
Enun nām amadāvād chhe.

Rājā hato ek karaṇ nāme ghelo,
Ahamad ahīnno thayo shāh pahelo,
Pachhī ā shaheramān gāndhī gayelo,
Sharū tyānthī navo itihās thayelo,
Ā shaher bahu āzād chhe,
Enun nām amadāvād chhe.

Saiyad sīddīnī chhe mashahūr jāḷī,
Daravājo lāl ahīn bhadramān kāḷī,
Premīnī pyārī kānkariyānī pāḷī,
Divase ajavāḷī nagarī, rāte rūpāḷī,
Vafānā shaheramān jafā badhī bād chhe,
Enun nām amadāvād chhe.

Mūḷe j laherī, ahīnnā shaherī,
Jarā terī-merī, nahīn koī verī,
Chho rastā tūṭelā ne sānkaḍī ho sherī,
Dina-rāt rahetī lakṣhmīnī ferī,
Koīne n koīthī ahīn fariyād chhe,
Enun nām amadāvād chhe.

Panḍita-mullā ek thāḷīe jamashe,
Mānchesṭar hindanun farī dhamadhamashe,
Gharagharamān yashanī lālimā ramashe,
Āvo ahīn dosta, tamaneya gamashe,
Shaheromān shaher je amada-avād chhe,
Enun nām amadāvād chhe.

Meghadhanuṣh to lāge be-nūrā,
Āpaṇe tyān to ‘nava-ranga-pūrā’,
Ahīn nar chhe shūrā ne nārī chatūrā,
Sadākāḷ shāshvat ānanda nād chhe,
Enun nām amadāvād chhe,
Enun nām amadāvād chhe.
(1999)


Source : વિરલ મહેતા