શ્રાવણની વાદલડી - Shravanani Vadaladi - Gujarati

શ્રાવણની વાદલડી

શ્રાવણની વાદલડી
તું… જા… તું… જા…
જા… સં…દેશો લઈ

   વીજળી તું યે છે મેઘને મનામણે
   વીજળી તું યે છે મેઘને મનામણે
   હૈયે વિજોગણની વેદનાઓ આપણે
   હૈયે વિજોગણની વેદનાઓ આપણે
   મારગડે વાલમો મારો મળે તો
   મારગડે વાલમો મારો મળે તો
   જાજે તું આટલું કહી...કહી...
   જાજે તું આટલું કહી...કહી...
   જાને સંદેશો લઈ

   કહેજે કે લીધો છે ભેખ મેં જીવનમાં
   કહેજે કે લીધો છે ભેખ મેં જીવનમાં
   પ્રીતિની ધૂનમાં ઢુંઢૂં વન વનમાં
   પ્રીતિની ધૂનમાં ઢુંઢૂં વન વનમાં
   આંસુની ગંગામાં જીવતર તણાયે
   આંસુની ગંગામાં જીવતર તણાયે
   અંતરની આશાઓ વહી...વહી...
   અંતરની આશાઓ વહી...વહી...
   જા ને સંદેશો લઈ

   એણે  પથ્થરમાં  અમૃત  જોયા
   એણે  પથ્થરમાં  અમૃત  જોયા
   પીવા ગઈ ત્યાં એણે પળમાં ખોયા
   પીવા ગઈ ત્યાં એણે પળમાં ખોયા
   વિત્યો એ કાળ ને વિહોણી એ રહી ગઈ
   આશા નિરાશા થઈ...થઈ...
   આશા નિરાશા થઈ...થઈ...
   જાને...
   જાને સંદેશો લઈ
   જાને સંદેશો લઈ

श्रावणनी वादलडी

श्रावणनी वादलडी
तुं… जा… तुं… जा…
जा… सं…देशो लई

   वीजळी तुं ये छे मेघने मनामणे
   वीजळी तुं ये छे मेघने मनामणे
   हैये विजोगणनी वेदनाओ आपणे
   हैये विजोगणनी वेदनाओ आपणे
   मारगडे वालमो मारो मळे तो
   मारगडे वालमो मारो मळे तो
   जाजे तुं आटलुं कही...कही...
   जाजे तुं आटलुं कही...कही...
   जाने संदेशो लई

   कहेजे के लीधो छे भेख में जीवनमां
   कहेजे के लीधो छे भेख में जीवनमां
   प्रीतिनी धूनमां ढुंढूं वन वनमां
   प्रीतिनी धूनमां ढुंढूं वन वनमां
   आंसुनी गंगामां जीवतर तणाये
   आंसुनी गंगामां जीवतर तणाये
   अंतरनी आशाओ वही...वही...
   अंतरनी आशाओ वही...वही...
   जा ने संदेशो लई

   एणे  पथ्थरमां  अमृत  जोया
   एणे  पथ्थरमां  अमृत  जोया
   पीवा गई त्यां एणे पळमां खोया
   पीवा गई त्यां एणे पळमां खोया
   वित्यो ए काळ ने विहोणी ए रही गई
   आशा निराशा थई...थई...
   आशा निराशा थई...थई...
   जाने...
   जाने संदेशो लई
   जाने संदेशो लई

Shravanani Vadaladi

Shravanani vadaladi
tun… Ja… Tun… Ja…
ja… San…desho lai

   vijali tun ye chhe meghane manamane
   vijali tun ye chhe meghane manamane
   haiye vijoganani vedanao apane
   haiye vijoganani vedanao apane
   maragade valamo maro male to
   maragade valamo maro male to
   jaje tun atalun kahi...kahi...
   jaje tun atalun kahi...kahi...
   jane sandesho lai

   kaheje ke lidho chhe bhekh men jivanaman
   kaheje ke lidho chhe bhekh men jivanaman
   pritini dhunaman dhundhun van vanaman
   pritini dhunaman dhundhun van vanaman
   ansuni gangaman jivatar tanaye
   ansuni gangaman jivatar tanaye
   antarani ashao vahi...vahi...
   antarani ashao vahi...vahi...
   ja ne sandesho lai

   ene  paththaraman  amrut  joya
   ene  paththaraman  amrut  joya
   piva gai tyan ene palaman khoya
   piva gai tyan ene palaman khoya
   vityo e kal ne vihoni e rahi gai
   asha nirasha thai...thai...
   asha nirasha thai...thai...
   jane...
   jane sandesho lai
   jane sandesho lai

Shrāvaṇanī vādalaḍī

Shrāvaṇanī vādalaḍī
tun… Jā… Tun… Jā…
jā… San…desho laī

   vījaḷī tun ye chhe meghane manāmaṇe
   vījaḷī tun ye chhe meghane manāmaṇe
   haiye vijogaṇanī vedanāo āpaṇe
   haiye vijogaṇanī vedanāo āpaṇe
   māragaḍe vālamo māro maḷe to
   māragaḍe vālamo māro maḷe to
   jāje tun āṭalun kahī...kahī...
   jāje tun āṭalun kahī...kahī...
   jāne sandesho laī

   kaheje ke līdho chhe bhekh men jīvanamān
   kaheje ke līdho chhe bhekh men jīvanamān
   prītinī dhūnamān ḍhunḍhūn van vanamān
   prītinī dhūnamān ḍhunḍhūn van vanamān
   ānsunī gangāmān jīvatar taṇāye
   ānsunī gangāmān jīvatar taṇāye
   antaranī āshāo vahī...vahī...
   antaranī āshāo vahī...vahī...
   jā ne sandesho laī

   eṇe  paththaramān  amṛut  joyā
   eṇe  paththaramān  amṛut  joyā
   pīvā gaī tyān eṇe paḷamān khoyā
   pīvā gaī tyān eṇe paḷamān khoyā
   vityo e kāḷ ne vihoṇī e rahī gaī
   āshā nirāshā thaī...thaī...
   āshā nirāshā thaī...thaī...
   jāne...
   jāne sandesho laī
   jāne sandesho laī

Source : સ્વરઃ
અમીરબાઈ કર્ણાટકી અને દિલીપ ધોળકિયા
ગીતઃ પ્રફુલ્લ દેસાઈ
સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ સતી સોન (૧૯૪૮)