સિંહની પરોણાગત - Sinhanī Paroṇāgata - Lyrics

સિંહની પરોણાગત

રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું હાથમાં લીધી સોટી
સામે રાણા સિંહ મળ્યા ને આફત આવી મોટી

ઝૂકી ઝૂકી ભરી સલામો બોલ્યું મીઠાં વેણ
મારે ઘેર પધારો રાણા રાખો મારું ક્હેણ

હાડ ચામડાં બહુ બહુ ચૂંથ્યાં ચાખોજી મધ મીઠું
નોતરું દેવા ખોળું તમને આજે મુખડું દીઠું

રીંછ જાય છે આગળ એના પગ ધબ ધબ
સિંહ જાય છે પાછળ એની જીભ લબ લબ

ઘર આ મારું જમો સુખેથી મધની લૂમેલૂમ
ખાવા જાતાં રાણાજીએ પાડી બૂમે બૂમ

મધપુડાનું વન હતું એ નહીં માખીનો પાર
બટકું પૂડો ખાવા જાતાં વળગી લારોલાર

આંખે મોઢે જીભે હોઠે ડંખ ઘણેરા લાગ્યા
ખાધો બાપ રે કરતા ત્યાંથી વનરાજા તો ભાગ્યા

રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું હાથમાં લીધી સોટી
સામે રાણા સિંહ મળ્યા’તા આફત ટાળી મોટી


Sinhanī Paroṇāgata

Rīnchha ekalun faravā chālyun hāthamān līdhī soṭī
Sāme rāṇā sinha maḷyā ne āfat āvī moṭī

Zūkī zūkī bharī salāmo bolyun mīṭhān veṇa
Māre gher padhāro rāṇā rākho mārun kheṇa

Hāḍ chāmaḍān bahu bahu chūnthyān chākhojī madh mīṭhun
Notarun devā khoḷun tamane āje mukhaḍun dīṭhun

Rīnchha jāya chhe āgaḷ enā pag dhab dhaba
Sinha jāya chhe pāchhaḷ enī jībh lab laba

Ghar ā mārun jamo sukhethī madhanī lūmelūma
Khāvā jātān rāṇājīe pāḍī būme būma

Madhapuḍānun van hatun e nahīn mākhīno pāra
Baṭakun pūḍo khāvā jātān vaḷagī lārolāra

Ānkhe moḍhe jībhe hoṭhe ḍankha ghaṇerā lāgyā
Khādho bāp re karatā tyānthī vanarājā to bhāgyā

Rīnchha ekalun faravā chālyun hāthamān līdhī soṭī
Sāme rāṇā sinha maḷyā’tā āfat ṭāḷī moṭī

Source: Mavjibhai