સોના વાટકડી રે - Son VaṭAkadi Re - Lyrics

સોના વાટકડી રે

સોના વાટકડી રે, કેસર ઘોળ્યાં વાલમિયા
લીલો તે રંગનો છોડ, રંગમાં રોળ્યાં વાલમિયા

નાક પરમાણે નથડી સોઈ રે વાલમિયા
ટીલડીની બબ્બે તારે જોડ, રંગમાં રોળ્યાં વાલમિયા

કાન પરમાણે ઠોળીયાં સોઈ રે વાલમિયા
ઠોળીયાંની બબ્બે તારે જોડ, રંગમાં રોળ્યાં વાલમિયા

ડોક પરમાણે હારલાં સોઈ રે વાલમિયા
તુળસીની બબ્બે તારે જોડ, રંગમાં રોળ્યાં વાલમિયા

હાથ પરમાણે ચૂડલાં સોઈ રે વાલમિયા
ગુજરીની બબ્બે તારે જોડ, રંગમાં રોળ્યાં વાલમિયા

કેડ પરમાણે ઘાઘરો સોઈ રે વાલમિયા
ઓઢણીની બબ્બે તારે જોડ, રંગમાં રોળ્યાં વાલમિયા

પગ પરમાણે કડલાં સોઈ રે વાલમિયા
કાબિયુંની બબ્બે તારે જોડ, રંગમાં રોળ્યાં વાલમિયા

સોના વાટકડી રે, કેસર ઘોળ્યાં વાલમિયા
લીલો તે રંગનો છોડ, રંગમાં રોળ્યાં વાલમિયા


Sona Vaṭakadi Re

Son vaṭakadi re, kesar gholyan valamiya
Lilo te rangano chhoda, rangaman rolyan valamiya

Nak paramane nathadi soi re valamiya
Tiladini babbe tare joda, rangaman rolyan valamiya

Kan paramane tholiyan soi re valamiya
Tholiyanni babbe tare joda, rangaman rolyan valamiya

Dok paramane haralan soi re valamiya
Tulasini babbe tare joda, rangaman rolyan valamiya

Hath paramane chudalan soi re valamiya
Gujarini babbe tare joda, rangaman rolyan valamiya

Ked paramane ghagharo soi re valamiya
Odhanini babbe tare joda, rangaman rolyan valamiya

Pag paramane kadalan soi re valamiya
Kabiyunni babbe tare joda, rangaman rolyan valamiya

Son vaṭakadi re, kesar gholyan valamiya
Lilo te rangano chhoda, rangaman rolyan valamiya

Source: Mavjibhai