સુહાગરાતે સુહાગણ સેજ પર મીઠા સપના સંજોવી ને બેઠી છે - Suhagrate Suhagan Seh Par Mitha Sapna Sanjovi Ne Bethi Chhe - Lyrics

સુહાગરાતે સુહાગણ સેજ પર મીઠા સપના સંજોવી ને બેઠી છે

સુહાગરાતે સુહાગણ સેજ પર મીઠા સપના સંજોવી ને બેઠી છે
મારો ભરથાર આવી ને કેવો વરસશે એક રાહ જોઈ ને બેઠી છે
જિંદગીભર નો સાથ કેવો રહેશે ખુદ ને પરીક્ષામાં રાખી બેઠી છે
ખુદ ભવસાગર તરવા હાથ એક અજાણ્યા ને આપી ને બેઠી છે
તોફાની ખડખડતી નદી હતી જે આજે ઠરીઠામ થઇ ને બેઠી છે
ખુદ બની દરિયો હવે સાહિલ ના હાથ માં ડોર આપી બેઠી છે
બંને કુટુંબો ની લાજ આજે ખુદ પોતાના હાથ પર રાખી બેઠી છે
સંસ્કારો ને કરવા ઉજાગર આજે ખુદ એક આશ લઇ ને બેઠી છે
ચપટી સિંદુર ભરી ખુદ ને આંધળી બાહેધરી આપી ને બેઠી છે
વ્રતો થકી કરેલ પ્રાર્થનામાં પ્રભુ પર એ વિશ્વાસ રાખી બેઠી છે
– કુશ


Suhagrate Suhagan Seh Par Mitha Sapna Sanjovi Ne Bethi Chhe

Suhāgarāte suhāgaṇ sej par mīṭhā sapanā sanjovī ne beṭhī chhe
Māro bharathār āvī ne kevo varasashe ek rāh joī ne beṭhī chhe
Jindagībhar no sāth kevo raheshe khud ne parīkṣhāmān rākhī beṭhī chhe
Khud bhavasāgar taravā hāth ek ajāṇyā ne āpī ne beṭhī chhe
Tofānī khaḍakhaḍatī nadī hatī je āje ṭharīṭhām thai ne beṭhī chhe
Khud banī dariyo have sāhil nā hāth mān ḍor āpī beṭhī chhe
Banne kuṭunbo nī lāj āje khud potānā hāth par rākhī beṭhī chhe
Sanskāro ne karavā ujāgar āje khud ek āsh lai ne beṭhī chhe
Chapaṭī sindur bharī khud ne āndhaḷī bāhedharī āpī ne beṭhī chhe
Vrato thakī karel prārthanāmān prabhu par e vishvās rākhī beṭhī chhe
– kush