સૂરજ! ધીમા તપો! - Suraja! Dhim Tapo! - Lyrics

સૂરજ! ધીમા તપો!

મારી મેંદીનો રંગ ઊડી જાય રે
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો

મારો કંકુનો ચાંદલો ચોળાય રે
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો

મારી વેણી લાખેણી કરમાય રે
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો

મારાં કાજળ નેણેથી ઝરી જાય રે
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો

મારી ચૂડી અણમોલી તરડાય રે
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો

મારે સેંથેથી હીંગળો રેળાય રે
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો

મારી પાની સુંવાળી બળી જાય રે
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો

મારા કેમે નો પંથે પૂરા થાય રે
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો

જેને શોધું તે દૂર સરી જાય રે
સૂરજ! ધીમા તપો, ધીમા તપો

-ઝવેરચંદ મેઘાણી


Suraja! Dhim Tapo!

Mari mendino ranga udi jaya re
suraja! Dhim tapo, dhim tapo

Maro kankuno chandalo cholaya re
suraja! Dhim tapo, dhim tapo

Mari veni lakheni karamaya re
suraja! Dhim tapo, dhim tapo

Maran kajal nenethi zari jaya re
suraja! Dhim tapo, dhim tapo

Mari chudi anamoli taradaya re
suraja! Dhim tapo, dhim tapo

Mare senthethi hingalo relaya re
suraja! Dhim tapo, dhim tapo

Mari pani sunvali bali jaya re
suraja! Dhim tapo, dhim tapo

Mar keme no panthe pur thaya re
suraja! Dhim tapo, dhim tapo

Jene shodhun te dur sari jaya re
suraja! Dhim tapo, dhim tapo

-zaverachanda meghani

Source: Mavjibhai