તમારી યાદ માં મુજ ને જીવન ભાસ્યું જીવન જેવું - Tamari Yaad Ma Muj ne Jivan Bhasyu Jivan Jevu - Lyrics

તમારી યાદ માં મુજ ને જીવન ભાસ્યું જીવન જેવું

તમારી યાદમાં મુજને જીવન ભાસ્યું જીવન જેવું,
વૃથા ઉત્પાત પરવારી અમન પામ્યો અમન જેવું.

મળી નજરોથી નજરો ત્યાં જ દુનિયા દિલની પલટી ગઈ.
ભરેલું છે તમારી આંખમાં શું સંવનન જેવું.

યદિ મારી નજર સામે તમે છો તો બધુંયે છે,
તમારી વિણ મને આ વિશ્વ લાગે છે વિજન જેવું.

ફકત એક દિલ હતું તે પણ તમારું થઈ ગયું ચાહક,
રહ્યું ના કોઈપણ મારું હવે વિશ્વે સ્વજન જેવું.

વિતાવી આગમન-આશા મહીં હવે રાતોની રાતો મેં,
છતાં દર્શન તો દર્શન, પણ ન દીઠું કૈ સ્વપ્ન જેવું.

તમોને દિલ તો શું,અસ્તિત્વ પણ અર્પણ કરી દીધું,
હવે મુજ પાસ ક્યાં છે કંઈ મરણ જેવું, જીવન જેવું.

તમારે દ્વાર આવીને અહર્નિશ એ જ યાચું છું,
પ્રણય -ગુણગાન ગાવાને કવન આપો કવન જેવું.

છુપાયેલી મજા છે ઓ ”ખલીલ’! એની વ્યથા માંહે,
નથી હોતું પ્રણયમાં કંઈ દરદ, દુખ કે દમન જેવું.
– ખલીલ ધનતેજવી


Tamari Yaad Ma Muj ne Jivan Bhasyu Jivan Jevu

Tamārī yādamān mujane jīvan bhāsyun jīvan jevun,
Vṛuthā utpāt paravārī aman pāmyo aman jevun.

Maḷī najarothī najaro tyān j duniyā dilanī palaṭī gaī. Bharelun chhe tamārī ānkhamān shun sanvanan jevun.

Yadi mārī najar sāme tame chho to badhunye chhe,
Tamārī viṇ mane ā vishva lāge chhe vijan jevun.

Fakat ek dil hatun te paṇ tamārun thaī gayun chāhaka,
Rahyun nā koīpaṇ mārun have vishve svajan jevun.

Vitāvī āgamana-āshā mahīn have rātonī rāto men,
Chhatān darshan to darshana, paṇ n dīṭhun kai svapna jevun.

Tamone dil to shun,astitva paṇ arpaṇ karī dīdhun,
Have muj pās kyān chhe kanī maraṇ jevun, jīvan jevun.

Tamāre dvār āvīne aharnish e j yāchun chhun,
Praṇaya -guṇagān gāvāne kavan āpo kavan jevun.

Chhupāyelī majā chhe o ”khalīla’! Enī vyathā mānhe,
Nathī hotun praṇayamān kanī darada, dukh ke daman jevun.
– Khalīl Dhanatejavī