તમે આવો કે ન આવો - Tame Avo Ke N Avo - Gujarati

તમે આવો કે ન આવો

તમે આવો કે ન આવો તમારી યાદ આવે છે
દિવસ ને રાત એ મુજને જુઓ કેવી સતાવે છે

અમાવસ જેવી લાગે છે પૂનમની રાત પણ આજે
આ શીતળ ચાંદની મુજને જુઓ કેવી તપાવે છે

તમે આવો કે ન આવો તમારી યાદ આવે છે

કદી છો દૂર મારાથી કદી મારી જ ભીતર છો
તમારી ચાહ આ દિલને જુઓ કેવી ફસાવે છે

તમે આવો કે ન આવો તમારી યાદ આવે છે


तमे आवो के न आवो

तमे आवो के न आवो तमारी याद आवे छे
दिवस ने रात ए मुजने जुओ केवी सतावे छे

अमावस जेवी लागे छे पूनमनी रात पण आजे
आ शीतळ चांदनी मुजने जुओ केवी तपावे छे

तमे आवो के न आवो तमारी याद आवे छे

कदी छो दूर माराथी कदी मारी ज भीतर छो
तमारी चाह आ दिलने जुओ केवी फसावे छे

तमे आवो के न आवो तमारी याद आवे छे


Tame Avo Ke N Avo

Tame avo ke n avo tamari yad ave chhe
Divas ne rat e mujane juo kevi satave chhe

Amavas jevi lage chhe punamani rat pan aje
A shital chandani mujane juo kevi tapave chhe

Tame avo ke n avo tamari yad ave chhe

Kadi chho dur marathi kadi mari j bhitar chho
Tamari chah a dilane juo kevi fasave chhe

Tame avo ke n avo tamari yad ave chhe


Tame āvo ke n āvo

Tame āvo ke n āvo tamārī yād āve chhe
Divas ne rāt e mujane juo kevī satāve chhe

Amāvas jevī lāge chhe pūnamanī rāt paṇ āje
Ā shītaḷ chāndanī mujane juo kevī tapāve chhe

Tame āvo ke n āvo tamārī yād āve chhe

Kadī chho dūr mārāthī kadī mārī j bhītar chho
Tamārī chāh ā dilane juo kevī fasāve chhe

Tame āvo ke n āvo tamārī yād āve chhe


Source : સ્વરઃ શિલ્પા પૈ
ગીત-સંગીતઃ દીપક ગણાત્રા ‘સાથી’