તને ચકલી બોલાવે - Tane Chakalī Bolāve - Lyrics

તને ચકલી બોલાવે

તને ચકલી બોલાવે, તને પોપટ બોલાવે
તને બોલાવે કુતરું કાળું
ઓલી વાંકી પૂછડીવાળું
ઓલી વાંકી પૂછડીવાળું

નાના નાના ચાર ગલુડિયાં આવે છાના માના
એક હતું ધોળું બીજું હતું કાળું
ત્રીજું રંગે લાલ ને ચોથું ધાબાવાળું

તને ચકલી બોલાવે, તને પોપટ બોલાવે
તને બોલાવે કુતરું કાળું
ઓલી વાંકી પૂછડીવાળું
ઓલી વાંકી પૂછડીવાળું

દડબડ દડબડ દોડી આવે ભૂલકાઓનું ટોળું
એક કહે આ મારું બીજો કહે આ મારું
ત્રીજો રમાડે રૂપાળું ને સૌને હુ પંપાળું

તને ચકલી બોલાવે, તને પોપટ બોલાવે
તને બોલાવે કુતરું કાળું
ઓલી વાંકી પૂછડીવાળું
ઓલી વાંકી પૂછડીવાળું


Tane Chakalī Bolāve

Tane chakalī bolāve, tane popaṭ bolāve
Tane bolāve kutarun kāḷun
Olī vānkī pūchhaḍīvāḷun
Olī vānkī pūchhaḍīvāḷun

Nānā nānā chār galuḍiyān āve chhānā mānā
Ek hatun dhoḷun bījun hatun kāḷun
Trījun range lāl ne chothun dhābāvāḷun

Tane chakalī bolāve, tane popaṭ bolāve
Tane bolāve kutarun kāḷun
Olī vānkī pūchhaḍīvāḷun
Olī vānkī pūchhaḍīvāḷun

Daḍabaḍ daḍabaḍ doḍī āve bhūlakāonun ṭoḷun
Ek kahe ā mārun bījo kahe ā mārun
Trījo ramāḍe rūpāḷun ne saune hu panpāḷun

Tane chakalī bolāve, tane popaṭ bolāve
Tane bolāve kutarun kāḷun
Olī vānkī pūchhaḍīvāḷun
Olī vānkī pūchhaḍīvāḷun

Source: Mavjibhai