તને સાજન કહું? - Tane Sajan Kahun? - Gujarati

તને સાજન કહું?

તને સાજન કહું? રસરાજન કહું?
ના ના કહું ચિત્તચોર! મારા મનડાનો મોર!
વળી શું રે કહું, શું રે કહું, શું ના કહું?

તને વેલી કહું? રસઘેલી કહું?
ના ના મેલી દેતી મેળ! મારા હૈયા કેરી હેલ!
બોલો શું રે કહું, શું રે કહું? શું ના કહું?

તને સાજન કહું? તને વેલી કહું?

અમને ગમતા ઘોડલિયા ને ગમતી ડુંગર ધાર!
થનગનતા ઘોડલિયે અમને ગમી ગયો અસવાર!

તને રસિયો કહું? મનવસિયો કહું?
ના ના કહું ચિત્તચોર! મારા મનડાનો મોર!
વળી શું રે કહું, શું રે કહું ? શું ના કહું?

તને વેલી કહું? તને સાજન કહું?

મનડે મારે બાંધી દીધી પરદેશીની પ્રીત!
ચંચળ આ તારા નયનોની અવળી કેવી રીત!

તને શાણી કહું? રૂપવાળી કહું?
તને સાજન કહું? તને વેલી કહું?


तने साजन कहुं?

तने साजन कहुं? रसराजन कहुं?
ना ना कहुं चित्तचोर! मारा मनडानो मोर!
वळी शुं रे कहुं, शुं रे कहुं, शुं ना कहुं?

तने वेली कहुं? रसघेली कहुं?
ना ना मेली देती मेळ! मारा हैया केरी हेल!
बोलो शुं रे कहुं, शुं रे कहुं? शुं ना कहुं?

तने साजन कहुं? तने वेली कहुं?

अमने गमता घोडलिया ने गमती डुंगर धार!
थनगनता घोडलिये अमने गमी गयो असवार!

तने रसियो कहुं? मनवसियो कहुं?
ना ना कहुं चित्तचोर! मारा मनडानो मोर!
वळी शुं रे कहुं, शुं रे कहुं ? शुं ना कहुं?

तने वेली कहुं? तने साजन कहुं?

मनडे मारे बांधी दीधी परदेशीनी प्रीत!
चंचळ आ तारा नयनोनी अवळी केवी रीत!

तने शाणी कहुं? रूपवाळी कहुं?
तने साजन कहुं? तने वेली कहुं?


Tane Sajan Kahun?

Tane sajan kahun? Rasarajan kahun? Na na kahun chittachora! Mara manadano mora! Vali shun re kahun, shun re kahun, shun na kahun?

Tane veli kahun? Rasagheli kahun? Na na meli deti mela! mara haiya keri hela! Bolo shun re kahun, shun re kahun? Shun na kahun?

Tane sajan kahun? Tane veli kahun?

Amane gamata ghodaliya ne gamati dungar dhara! Thanaganata ghodaliye amane gami gayo asavara!

Tane rasiyo kahun? Manavasiyo kahun? Na na kahun chittachora! mara manadano mora! Vali shun re kahun, shun re kahun ? Shun na kahun?

Tane veli kahun? tane sajan kahun?

Manade mare bandhi didhi paradeshini prita! Chanchal a tara nayanoni avali kevi rita!

Tane shani kahun? rupavali kahun? Tane sajan kahun? Tane veli kahun?


Tane sājan kahun?

Tane sājan kahun? Rasarājan kahun? Nā nā kahun chittachora! Mārā manaḍāno mora! Vaḷī shun re kahun, shun re kahun, shun nā kahun?

Tane velī kahun? Rasaghelī kahun? Nā nā melī detī meḷa! mārā haiyā kerī hela! Bolo shun re kahun, shun re kahun? Shun nā kahun?

Tane sājan kahun? Tane velī kahun?

Amane gamatā ghoḍaliyā ne gamatī ḍungar dhāra! Thanaganatā ghoḍaliye amane gamī gayo asavāra!

Tane rasiyo kahun? Manavasiyo kahun? Nā nā kahun chittachora! mārā manaḍāno mora! Vaḷī shun re kahun, shun re kahun ? Shun nā kahun?

Tane velī kahun? tane sājan kahun?

Manaḍe māre bāndhī dīdhī paradeshīnī prīta! Chanchaḷ ā tārā nayanonī avaḷī kevī rīta!

Tane shāṇī kahun? rūpavāḷī kahun? Tane sājan kahun? Tane velī kahun?


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે અને શૈલેન્દ્ર સિંહ
ગીતઃ કાંતિ અશોક
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય
ચિત્રપટઃ અમે પરદેશી પાન (૧૯૭૭)