તારાં સ્વજન તને જાય મૂકી તો - Taran Svajan Tane Jaya Muki To - Gujarati

તારાં સ્વજન તને જાય મૂકી તો

તારાં સ્વજન તને જાય મૂકી તો
તેથી કાંઈ ચિંતા કર્યે ચાલશે ના.

તારી આશા-લતા પડશે તૂટી;
ફૂલ ફળે એ ફાલશે ના…
તેથી કાંઈ ચિંતા કર્યે ચાલશે ના.

માર્ગે તિમિર ઘોર ઘેરાશે
એટલે શું તું અટકી જાશે?
વારંવારે ચેતવે દીવો
ખેર, જો દીવો ચેતશે ના…
તેથી કાંઈ ચિંતા કર્યે ચાલશે ના.

સુણી તારા મુખની વાણી
વીંટળાશે વનવનનાં પ્રાણી
તોય પોતાના ઘરમાં તારે
પાષાણના હૈયાં ગળશે ના…
તેથી કાંઈ ચિંતા કર્યે ચાલશે ના.

બારણાં સામે બંધ મળે,
એટલે શું તું પાછો વળે?
વારંવારે ઠેલવાં પડે,
બારણાં તોયે હાલશે ના…
તેથી કાંઈ ચિંતા કર્યે ચાલશે ના.


तारां स्वजन तने जाय मूकी तो

तारां स्वजन तने जाय मूकी तो
तेथी कांई चिंता कर्ये चालशे ना.

तारी आशा-लता पडशे तूटी;
फूल फळे ए फालशे ना…
तेथी कांई चिंता कर्ये चालशे ना.

मार्गे तिमिर घोर घेराशे
एटले शुं तुं अटकी जाशे?
वारंवारे चेतवे दीवो
खेर, जो दीवो चेतशे ना…
तेथी कांई चिंता कर्ये चालशे ना.

सुणी तारा मुखनी वाणी
वींटळाशे वनवननां प्राणी
तोय पोताना घरमां तारे
पाषाणना हैयां गळशे ना…
तेथी कांई चिंता कर्ये चालशे ना.

बारणां सामे बंध मळे,
एटले शुं तुं पाछो वळे?
वारंवारे ठेलवां पडे,
बारणां तोये हालशे ना…
तेथी कांई चिंता कर्ये चालशे ना.


Taran Svajan Tane Jaya Muki To

Taran svajan tane jaya muki to
Tethi kani chinta karye chalashe na.

Tari asha-lata padashe tuti;
Ful fale e falashe na… Tethi kani chinta karye chalashe na.

Marge timir ghor gherashe
Etale shun tun ataki jashe? Varanvare chetave divo
Khera, jo divo chetashe na… Tethi kani chinta karye chalashe na.

Suni tara mukhani vani
Vintalashe vanavananan prani
Toya potana gharaman tare
Pashanana haiyan galashe na… Tethi kani chinta karye chalashe na.

Baranan same banda male,
Etale shun tun pachho vale? Varanvare thelavan pade,
Baranan toye halashe na… Tethi kani chinta karye chalashe na.


Tārān svajan tane jāya mūkī to

Tārān svajan tane jāya mūkī to
Tethī kānī chintā karye chālashe nā.

Tārī āshā-latā paḍashe tūṭī;
Fūl faḷe e fālashe nā… Tethī kānī chintā karye chālashe nā.

Mārge timir ghor gherāshe
Eṭale shun tun aṭakī jāshe? Vāranvāre chetave dīvo
Khera, jo dīvo chetashe nā… Tethī kānī chintā karye chālashe nā.

Suṇī tārā mukhanī vāṇī
Vīnṭaḷāshe vanavananān prāṇī
Toya potānā gharamān tāre
Pāṣhāṇanā haiyān gaḷashe nā… Tethī kānī chintā karye chālashe nā.

Bāraṇān sāme banḍa maḷe,
Eṭale shun tun pāchho vaḷe? Vāranvāre ṭhelavān paḍe,
Bāraṇān toye hālashe nā… Tethī kānī chintā karye chālashe nā.


Source : મહાદેવભાઈ દેસાઈ