તેજમલ ઠાકોર - Tejamal Thākor - Lyrics

તેજમલ ઠાકોર

ઉગમણી ધરતીના દાદા કોરા કાગળ આવ્યાં રે
ઈ રે કાગળ દાદે ડેલીએ વંચાવ્યાં રે

કાકો વાંચે ને દાદો રહ રહ રુવે રે
ઉપરવાડેથી તેજમલ ડોકાણાં રે

શીદને રુવો છો દાદા શું છે અમને કહો ને રે
દળકટક આવ્યું છે દીકરી વહારે કોણ ચડશે રે

સાત સાત દીકરીએ દાદો વાંઝિયો કહેવાણો રે
હૈયે હિમ્મત રાખો દાદા અમે વહારે ચડશું રે

માથાનો અંબોડો તેજમલ અછતો કેમ રહેશે રે
માથાનો અંબોડો દાદા મોળીડામાં રહેશે રે

કાનનાં અકોટા તેજમલ અછતાં કેમ રહેશે રે
કાનનાં અકોટા દાદા બોકાનામાં રહેશે રે

હાથનાં ત્રાજવાં તેજમલ કેમ અછતાં રહેશે રે
હાથનાં ત્રાજવા દાદા બાંયલડીમાં રહેશે રે

પગનાં ત્રાજવાં તેજમલ કેમ અછતાં રહેશે રે
પગનાં ત્રાજવા દાદા મોજડિયુંમાં રહેશે રે

દાંત રંગાવેલ તેજમલ અછતાં કેમ રહેશે રે
નાના હતાં ત્યારે મોસાળ ગ્યાં’તાં રે
ખાંતીલી મામીએ દાંત રંગાવ્યા રે

નાક વીંધાવેલ તેજમલ અછતાં કેમ રહેશે રે
અમારી માતાને અમે ખોટનાં હતાં રે
નાનાં હતાં તે દિ’ નાક વીંધાવ્યાં રે

ચલો મારા સાથી આપણે સોનીહાટ જઈએ રે
સોનીહાટે જઈને અસતરી પારખીએ રે

પુરુષ હશે તો એનાં બેરખડે મન મો’શે રે
અસતરી હશે તો એનાં ઝૂમણલે મો’શે રે

સંધા સાથીડાએ ઝૂમણાં મૂલવિયાં રે
તેજમલ ઠાકોરિયાએ બેરખાં મૂલવિયાં રે

ચાલો મારા સાથી આપણ વાણી હાટે જઈએ રે
વાણીહાટે જઈને અસતરી પારખીએ રે

પુરુષ હશે તો એનાં પાઘડીએ મન મો’શે રે
અસતરી હશે તો એનાં ચૂંદડીએ મન મો’શે રે

સંધા સાથીડાએ ચૂંદડિયું મૂલવિયું રે
તેજમલ ઠાકોરિયાએ મોળીડાં મૂલવિયાં રે

ચાલો મારા સાથી આપણ સંઘેડા હાટે જઈએ રે
સંઘેડાં હાટે જઈને અસતરી પારખીએ રે

પુરુષ હશે તો એનાં ઢોલિયે મન મો’શે રે
અસતરી હશે તો એનાં ચૂડલે મન મો’શે રે

સંધા સાથીડાએ ચૂડલા મૂલવિયાં રે
તેજમલ ઠાકોરિયાના ઢોલિયે મન મોયાં રે

ચાલો મારા સાથીઓ દરિયે ના’વા જઈએ રે
દરિયા કાંઠે જઈ અસતરી પારખીએ રે

પુરુષ હશે તો એ દરિયો ડો’ળી ના’શે રે
અસતરી હશે તો એ કાંઠે બેસી ના’શે રે

સંધા સાથીડા તો કાંઠે બેસી ના’યા રે
તેજમલ ઠાકોરિયો તો દરિયો ડો’ળી ના’યો રે

ચાલો મારા સાથી આપણ લશ્કરમાં જઈએ રે
લશ્કરમાં જઈને અસતરી પારખીએ રે

પુરુષ હશે તો એ સામે પગલે ધાશે રે
અસતરી હશે તો એ પાછે પગલે ખસશે રે

તેજમલ ઠાકોરે જુદ્ધમાં પહેલો ઘા દીધો ને
સૌ સાથીડાં એની પાછળ ધાયાં રે

દળકટક વાળી તેજમલ ઘરે પધાર્યા રે
દાદે ને કાકે એને મોતીડે વધાવ્યાં રે


Tejamal Thākor

Ugamaṇī dharatīnā dādā korā kāgaḷ āvyān re
ī re kāgaḷ dāde ḍelīe vanchāvyān re

Kāko vānche ne dādo rah rah ruve re
uparavāḍethī tejamal ḍokāṇān re

Shīdane ruvo chho dādā shun chhe amane kaho ne re
daḷakaṭak āvyun chhe dīkarī vahāre koṇ chaḍashe re

Sāt sāt dīkarīe dādo vānziyo kahevāṇo re
haiye himmat rākho dādā ame vahāre chaḍashun re

Māthāno anboḍo tejamal achhato kem raheshe re
māthāno anboḍo dādā moḷīḍāmān raheshe re

Kānanān akoṭā tejamal achhatān kem raheshe re
kānanān akoṭā dādā bokānāmān raheshe re

Hāthanān trājavān tejamal kem achhatān raheshe re
hāthanān trājavā dādā bānyalaḍīmān raheshe re

Paganān trājavān tejamal kem achhatān raheshe re
paganān trājavā dādā mojaḍiyunmān raheshe re

Dānta rangāvel tejamal achhatān kem raheshe re
nānā hatān tyāre mosāḷ gyān’tān re
khāntīlī māmīe dānta rangāvyā re

Nāk vīndhāvel tejamal achhatān kem raheshe re
amārī mātāne ame khoṭanān hatān re
nānān hatān te di’ nāk vīndhāvyān re

Chalo mārā sāthī āpaṇe sonīhāṭ jaīe re
sonīhāṭe jaīne asatarī pārakhīe re

Puruṣh hashe to enān berakhaḍe man mo’she re
asatarī hashe to enān zūmaṇale mo’she re

Sandhā sāthīḍāe zūmaṇān mūlaviyān re
tejamal ṭhākoriyāe berakhān mūlaviyān re

Chālo mārā sāthī āpaṇ vāṇī hāṭe jaīe re
vāṇīhāṭe jaīne asatarī pārakhīe re

Puruṣh hashe to enān pāghaḍīe man mo’she re
asatarī hashe to enān chūndaḍīe man mo’she re

Sandhā sāthīḍāe chūndaḍiyun mūlaviyun re
tejamal ṭhākoriyāe moḷīḍān mūlaviyān re

Chālo mārā sāthī āpaṇ sangheḍā hāṭe jaīe re
sangheḍān hāṭe jaīne asatarī pārakhīe re

Puruṣh hashe to enān ḍholiye man mo’she re
asatarī hashe to enān chūḍale man mo’she re

Sandhā sāthīḍāe chūḍalā mūlaviyān re
tejamal ṭhākoriyānā ḍholiye man moyān re

Chālo mārā sāthīo dariye nā’vā jaīe re
dariyā kānṭhe jaī asatarī pārakhīe re

Puruṣh hashe to e dariyo ḍo’ḷī nā’she re
asatarī hashe to e kānṭhe besī nā’she re

Sandhā sāthīḍā to kānṭhe besī nā’yā re
tejamal ṭhākoriyo to dariyo ḍo’ḷī nā’yo re

Chālo mārā sāthī āpaṇ lashkaramān jaīe re
lashkaramān jaīne asatarī pārakhīe re

Puruṣh hashe to e sāme pagale dhāshe re
asatarī hashe to e pāchhe pagale khasashe re

Tejamal ṭhākore juddhamān pahelo ghā dīdho ne
sau sāthīḍān enī pāchhaḷ dhāyān re

Daḷakaṭak vāḷī tejamal ghare padhāryā re
dāde ne kāke ene motīḍe vadhāvyān re

Source: Mavjibhai