ત્યાગ માં ક્યાં કંઈ મહિમા જેવું લાગે છે? - Tyag Ma Kya Kai Mahima Jevu Lage Chhe? - Lyrics

ત્યાગ માં ક્યાં કંઈ મહિમા જેવું લાગે છે?

ત્યાગ માં ક્યાં કંઈ મહિમા જેવું લાગે છે?
સહુ ને એમાં હસવા જેવું લાગે છે!
આજે કોઈ જોઈ રહ્યું છે મારા તરફ,
આજે કઈ જળહળવા જેવું લાગે છે.
ક્યાંક અચાનક ખાબોચિયાએ પૂછ્યું મને,
મારા માં કઈ દરિયા જેવું લાગે છે?
જો, આ તો છે મંદિર મસ્જીદ જેવું કશુક,
પાછો વળ ભઈ ખતરા જેવું લાગે છે!
આપણો દેશ ને રાજ પણ આપણું પોતા નું,
સાચું છે પણ અફવા જેવું લાગે છે!
ચાલ ખલીલ, આ અંધારા ને ખોતરીએ,
આમાં કઈ અજવાળા જેવું લાગે છે!
– ખલીલ ધનતેજવી


Tyag Ma Kya Kai Mahima Jevu Lage Chhe?

Tyāg mān kyān kanī mahimā jevun lāge chhe? Sahu ne emān hasavā jevun lāge chhe! Āje koī joī rahyun chhe mārā tarafa,
Āje kaī jaḷahaḷavā jevun lāge chhe. Kyānka achānak khābochiyāe pūchhyun mane,
Mārā mān kaī dariyā jevun lāge chhe? Jo, ā to chhe mandir masjīd jevun kashuka,
Pāchho vaḷ bhaī khatarā jevun lāge chhe! Āpaṇo desh ne rāj paṇ āpaṇun potā nun,
Sāchun chhe paṇ afavā jevun lāge chhe! Chāl khalīla, ā andhārā ne khotarīe,
Āmān kaī ajavāḷā jevun lāge chhe!
– Khalīl Dhanatejavī