વળાવી બા આવી - Valavi B Avi - Lyrics

વળાવી બા આવી

રજાઓ દિવાળી તણી થઈ પૂરી ને ઘરમહીં
દહાડાઓ કેરી સ્ખલિત થઈ શાંતિ પ્રથમની

વસેલા ધંધાર્થે દૂરસુદૂર સંતાન નિજનાં
જવાના કાલે તો જનકજનની ને ઘરતણાં

સદાનાં ગંગાસ્વરૂપ ઘરડાં ફોઈ સહુએ
લખાયેલો કર્મે વિરહ મિલને તે રજનીએ

નિહાળ્યો સૌ વચ્ચે નિયત કરી નિજ જગા
ઉવેખી એને સૌ જરઠ વળી વાતે સૂઈ ગયાં

સવારે ભાભીનું ભર્યું ઘર લઈ ભાઈ ઉપડ્યા
ગઈ અર્ધી વસ્તી ઘર થઈ ગયું શાંત સઘળું

બપોરે બે ભાઈ અવર ઉપડ્યાં લેઈ નિજની
નવોઢા ભાર્યાઓ પ્રિયવચન મંદસ્મિતવતી

વળાવી બા આવી નિજ સકલ સંતાન ક્રમશઃ
ગૃહવ્યાપી જોયો વિરહ પડી બેસી પગથિયે

-ઉશનસ્


Valavi B Avi

Rajao divali tani thai puri ne gharamahin
Dahadao keri skhalit thai shanti prathamani

Vasel dhandharthe durasudur santan nijanan
Javan kale to janakajanani ne gharatanan

Sadanan gangaswarup gharadan foi sahue
Lakhayelo karme virah milane te rajanie

Nihalyo sau vachche niyat kari nij jaga
Uvekhi ene sau jarath vali vate sui gayan

Savare bhabhinun bharyun ghar lai bhai upadya
Gai ardhi vasti ghar thai gayun shanṭa saghalun

Bapore be bhai avar upadyan lei nijani
Navodh bharyao priyavachan mandasmitavati

Valavi b avi nij sakal santan kramashah
Gruhavyapi joyo virah padi besi pagathiye

-ushanas

Source: Mavjibhai