વાંકી વળું તો - Vanki Valun To - Gujarati

વાંકી વળું તો

વાંકી વળું તો મારી કેડ વળી જાય
નીચી નમું તો મારી ડોક નમી જાય

વાંકી વળું તો મારી કેડ વળી જાય
નીચી નમું તો મારી ડોક નમી જાય

કેડ વળી જાય… ડોક નમી જાય…
કેમ રે થાય… હાય, હાય, હાય…

ઓ રે છબીલી તને શું રે થાય?
સીધી ઊભી રે કેમ વાંકીચૂકી થાય?

ઓ રે છબીલી તને શું રે થાય?
સીધી ઊભી રે કેમ વાંકીચૂકી થાય?

શું રે થાય… વાંકીચૂકી થાય…
ના સમજાય… હાયે, હાયે હાયે…

વાંકી વળું તો મારી કેડ વળી જાય
નીચી નમું તો મારી ડોક નમી જાય

લાલ લાલ લાલ તારી આંખડીયું લાલ
ગોળ ગોળ ગોળ તારા ગુલાબી ગાલ
હાયે, હાયે હાયે તારી લટકાળી ચાલ… લટકાળી ચાલ

ઢેલ ઢેલ ઢેલ હું તો નાજુકડી ઢેલ
હેલ હેલ હેલ ભરી જોબનની હેલ
હાય હાય હાય હવે છોડી દે છેલ… છોડી દે છેલ…

હાલું ચાલું તો મારું રૂપ ઢળી જાય
ઊભી રહું તો આખું અંગ વળી જાય
હાલું ચાલું તો મારું રૂપ ઢળી જાય
ઊભી રહું તો આખું અંગ વળી જાય
રૂપ ઢળી જાય… અંગ વળી જાય…
ના સ્હેવાય… હાય, હાય, હાય…

ઓ રે છબીલી તને શું રે થાય?
સીધી ઊભી રે કેમ વાંકીચૂકી થાય?

હાલ હાલ હાલ મારી ઢળકંતી ઢેલ
મેલ મેલ મેલ હવે ચાળા તું મેલ… ચાળા તું મેલ…
હાયે હાયે હાયે તારી પ્રીત્યું રેલ… પ્રીત્યુંની રેલ…

બોલ બોલ બોલ તારો કેવો આ સંગ
છેલ છેલ છેલ મારું ધડકે રે અંગ
હાય હાય હાય મને કરતો ના તંગ… કરતો ના તંગ…

આગળ હાલું તો મારી લટ છૂટી જાય
પાછળ હાલું તો મારી કસ તૂટી જાય

આગળ હાલું તો મારી લટ છૂટી જાય
પાછળ હાલું તો મારી કસ તૂટી જાય
લટ છૂટી જાય… કસ તૂટી જાય…
ના રહેવાય… હાય, હાય, હાય…

ઓ રે છબીલી તને શું રે થાય?
સીધી ઊભી રે કેમ વાંકીચૂકી થાય?

માન માન માન મારું કહેવું રે માન
બાણ બાણ બાણ માર્યાં એવાં રે બાણ
હાયે હાયે હાયે મારા તડપે રે પ્રાણ… હો તડપે રે પ્રાણ…

ચોર ચોર ચોર તું તો રૂપનો રે ચોર
ચોરી ચોરી ચોરી કરી આંખ્યોનો ચોર
હાય હાય હાય મારું હાલ્યું ના જોર… હાલ્યું ના જોર…
અંગે લાગું તો અંગ દાઝી દાઝી જાય
આઘી રહું તો ચેન ઊડી ઊડી જાય

અંગે લાગું તો અંગ દાઝી દાઝી જાય
આઘી રહું તો ચેન ઊડી ઊડી જાય
અંગ દાઝી જાય… ચેન ઊડી જાય…
ના સ્હેવાય… હાય, હાય, હાય…

ઓ રે છબીલી તને શું રે થાય?
સીધી ઊભી રે કેમ વાંકીચૂકી થાય?

ઓ રે છબીલી તને શું રે થાય?
સીધી ઊભી રે કેમ વાંકીચૂકી થાય?

શું રે થાય… વાંકીચૂકી થાય…
ના સમજાય… હાયે, હાયે હાયે…


वांकी वळुं तो

वांकी वळुं तो मारी केड वळी जाय
नीची नमुं तो मारी डोक नमी जाय

वांकी वळुं तो मारी केड वळी जाय
नीची नमुं तो मारी डोक नमी जाय

केड वळी जाय… डोक नमी जाय…
केम रे थाय… हाय, हाय, हाय…

ओ रे छबीली तने शुं रे थाय?
सीधी ऊभी रे केम वांकीचूकी थाय?

ओ रे छबीली तने शुं रे थाय?
सीधी ऊभी रे केम वांकीचूकी थाय?

शुं रे थाय… वांकीचूकी थाय…
ना समजाय… हाये, हाये हाये…

वांकी वळुं तो मारी केड वळी जाय
नीची नमुं तो मारी डोक नमी जाय

लाल लाल लाल तारी आंखडीयुं लाल
गोळ गोळ गोळ तारा गुलाबी गाल
हाये, हाये हाये तारी लटकाळी चाल… लटकाळी चाल

ढेल ढेल ढेल हुं तो नाजुकडी ढेल
हेल हेल हेल भरी जोबननी हेल
हाय हाय हाय हवे छोडी दे छेल… छोडी दे छेल…

हालुं चालुं तो मारुं रूप ढळी जाय
ऊभी रहुं तो आखुं अंग वळी जाय
हालुं चालुं तो मारुं रूप ढळी जाय
ऊभी रहुं तो आखुं अंग वळी जाय
रूप ढळी जाय… अंग वळी जाय…
ना स्हेवाय… हाय, हाय, हाय…

ओ रे छबीली तने शुं रे थाय?
सीधी ऊभी रे केम वांकीचूकी थाय?

हाल हाल हाल मारी ढळकंती ढेल
मेल मेल मेल हवे चाळा तुं मेल… चाळा तुं मेल…
हाये हाये हाये तारी प्रीत्युं रेल… प्रीत्युंनी रेल…

बोल बोल बोल तारो केवो आ संग
छेल छेल छेल मारुं धडके रे अंग
हाय हाय हाय मने करतो ना तंग… करतो ना तंग…

आगळ हालुं तो मारी लट छूटी जाय
पाछळ हालुं तो मारी कस तूटी जाय

आगळ हालुं तो मारी लट छूटी जाय
पाछळ हालुं तो मारी कस तूटी जाय
लट छूटी जाय… कस तूटी जाय…
ना रहेवाय… हाय, हाय, हाय…

ओ रे छबीली तने शुं रे थाय?
सीधी ऊभी रे केम वांकीचूकी थाय?

मान मान मान मारुं कहेवुं रे मान
बाण बाण बाण मार्यां एवां रे बाण
हाये हाये हाये मारा तडपे रे प्राण… हो तडपे रे प्राण…

चोर चोर चोर तुं तो रूपनो रे चोर
चोरी चोरी चोरी करी आंख्योनो चोर
हाय हाय हाय मारुं हाल्युं ना जोर… हाल्युं ना जोर…
अंगे लागुं तो अंग दाझी दाझी जाय
आघी रहुं तो चेन ऊडी ऊडी जाय

अंगे लागुं तो अंग दाझी दाझी जाय
आघी रहुं तो चेन ऊडी ऊडी जाय
अंग दाझी जाय… चेन ऊडी जाय…
ना स्हेवाय… हाय, हाय, हाय…

ओ रे छबीली तने शुं रे थाय?
सीधी ऊभी रे केम वांकीचूकी थाय?

ओ रे छबीली तने शुं रे थाय?
सीधी ऊभी रे केम वांकीचूकी थाय?

शुं रे थाय… वांकीचूकी थाय…
ना समजाय… हाये, हाये हाये…


Vanki Valun To

Vanki valun to mari ked vali jaya
Nichi namun to mari dok nami jaya

Vanki valun to mari ked vali jaya
Nichi namun to mari dok nami jaya

Ked vali jaya… dok nami jaya… Kem re thaya… haya, haya, haya…

O re chhabili tane shun re thaya? Sidhi ubhi re kem vankichuki thaya?

O re chhabili tane shun re thaya? Sidhi ubhi re kem vankichuki thaya?

Shun re thaya… Vankichuki thaya… Na samajaya… haye, haye haye…

Vanki valun to mari ked vali jaya
Nichi namun to mari dok nami jaya

Lal lal lal tari ankhadiyun lala
Gol gol gol tara gulabi gala
Haye, haye haye tari latakali chala… Latakali chala

Dhel dhel dhel hun to najukadi dhela
Hel hel hel bhari jobanani hela
Haya haya haya have chhodi de chhela… Chhodi de chhela…

Halun chalun to marun rup dhali jaya
Ubhi rahun to akhun anga vali jaya
Halun chalun to marun rup dhali jaya
Ubhi rahun to akhun anga vali jaya
Rup dhali jaya… Anga vali jaya… Na shevaya… Haya, haya, haya…

O re chhabili tane shun re thaya? Sidhi ubhi re kem vankichuki thaya?

Hal hal hal mari dhalakanti dhela
Mel mel mel have chala tun mela… Chala tun mela… Haye haye haye tari prityun rela… Prityunni rela…

Bol bol bol taro kevo a sanga
Chhel chhel chhel marun dhadake re anga
Haya haya haya mane karato na tanga… Karato na tanga…

Agal halun to mari lat chhuti jaya
Pachhal halun to mari kas tuti jaya

Agal halun to mari lat chhuti jaya
Pachhal halun to mari kas tuti jaya
Lat chhuti jaya… Kas tuti jaya… Na rahevaya… haya, haya, haya…

O re chhabili tane shun re thaya? Sidhi ubhi re kem vankichuki thaya?

Man man man marun kahevun re mana
Ban ban ban maryan evan re bana
Haye haye haye mara tadape re prana… Ho tadape re prana…

Chor chor chor tun to rupano re chora
Chori chori chori kari ankhyono chora
Haya haya haya marun halyun na jora… Halyun na jora… Ange lagun to anga dazi dazi jaya
Aghi rahun to chen udi udi jaya

Ange lagun to anga dazi dazi jaya
Aghi rahun to chen udi udi jaya
Anga dazi jaya… Chen udi jaya… Na shevaya… haya, haya, haya…

O re chhabili tane shun re thaya? Sidhi ubhi re kem vankichuki thaya?

O re chhabili tane shun re thaya? Sidhi ubhi re kem vankichuki thaya?

Shun re thaya… Vankichuki thaya… Na samajaya… haye, haye haye…


Vānkī vaḷun to

Vānkī vaḷun to mārī keḍ vaḷī jāya
Nīchī namun to mārī ḍok namī jāya

Vānkī vaḷun to mārī keḍ vaḷī jāya
Nīchī namun to mārī ḍok namī jāya

Keḍ vaḷī jāya… ḍok namī jāya… Kem re thāya… hāya, hāya, hāya…

O re chhabīlī tane shun re thāya? Sīdhī ūbhī re kem vānkīchūkī thāya?

O re chhabīlī tane shun re thāya? Sīdhī ūbhī re kem vānkīchūkī thāya?

Shun re thāya… Vānkīchūkī thāya… Nā samajāya… hāye, hāye hāye…

Vānkī vaḷun to mārī keḍ vaḷī jāya
Nīchī namun to mārī ḍok namī jāya

Lāl lāl lāl tārī ānkhaḍīyun lāla
Goḷ goḷ goḷ tārā gulābī gāla
Hāye, hāye hāye tārī laṭakāḷī chāla… Laṭakāḷī chāla

Ḍhel ḍhel ḍhel hun to nājukaḍī ḍhela
Hel hel hel bharī jobananī hela
Hāya hāya hāya have chhoḍī de chhela… Chhoḍī de chhela…

Hālun chālun to mārun rūp ḍhaḷī jāya
Ūbhī rahun to ākhun anga vaḷī jāya
Hālun chālun to mārun rūp ḍhaḷī jāya
Ūbhī rahun to ākhun anga vaḷī jāya
Rūp ḍhaḷī jāya… Anga vaḷī jāya… Nā shevāya… Hāya, hāya, hāya…

O re chhabīlī tane shun re thāya? Sīdhī ūbhī re kem vānkīchūkī thāya?

Hāl hāl hāl mārī ḍhaḷakantī ḍhela
Mel mel mel have chāḷā tun mela… Chāḷā tun mela… Hāye hāye hāye tārī prītyun rela… Prītyunnī rela…

Bol bol bol tāro kevo ā sanga
Chhel chhel chhel mārun dhaḍake re anga
Hāya hāya hāya mane karato nā tanga… Karato nā tanga…

Āgaḷ hālun to mārī laṭ chhūṭī jāya
Pāchhaḷ hālun to mārī kas tūṭī jāya

Āgaḷ hālun to mārī laṭ chhūṭī jāya
Pāchhaḷ hālun to mārī kas tūṭī jāya
Laṭ chhūṭī jāya… Kas tūṭī jāya… Nā rahevāya… hāya, hāya, hāya…

O re chhabīlī tane shun re thāya? Sīdhī ūbhī re kem vānkīchūkī thāya?

Mān mān mān mārun kahevun re māna
Bāṇ bāṇ bāṇ māryān evān re bāṇa
Hāye hāye hāye mārā taḍape re prāṇa… Ho taḍape re prāṇa…

Chor chor chor tun to rūpano re chora
Chorī chorī chorī karī ānkhyono chora
Hāya hāya hāya mārun hālyun nā jora… Hālyun nā jora… Ange lāgun to anga dāzī dāzī jāya
Āghī rahun to chen ūḍī ūḍī jāya

Ange lāgun to anga dāzī dāzī jāya
Āghī rahun to chen ūḍī ūḍī jāya
Anga dāzī jāya… Chen ūḍī jāya… Nā shevāya… hāya, hāya, hāya…

O re chhabīlī tane shun re thāya? Sīdhī ūbhī re kem vānkīchūkī thāya?

O re chhabīlī tane shun re thāya? Sīdhī ūbhī re kem vānkīchūkī thāya?

Shun re thāya… Vānkīchūkī thāya… Nā samajāya… hāye, hāye hāye…


Source : સ્વરઃ અલકા યાજ્ઞિક અને પ્રફુલ્લ દવે
ગીતઃ કાંતિ અશોક
સંગીતઃ મહેશ-નરેશ
ચિત્રપટઃ લોહી ભીની ચૂંદડી (૧૯૮૬)