વરસાદના નામે લખીએ હૂંડી - Varasadana Name Lakhie Hundi - Gujarati

વરસાદના નામે લખીએ હૂંડી

કોણ વરસાદનું કદ જુએ છે? કોણ છાંટાના નિરખે ઠઠારા?
કોણ જુએ છે રેલાની દાનત? કોણ જાણે છે ઝીણા મૂંઝારા?

આ તે ચોમાસું છે કે જુલમ છે? અમને વાગે છે ઘોંઘાટ વસમો,
પડતો વરસાદ દાંડીની પેઠે : થઈ જતા સર્વ માણસ નગારાં!

એક વરસાદના અર્થ થાતાં છાપરે છાપરે સાવ નોખા,
ક્યાંક કહેવાય એને અડપલાં ક્યાંક કહેવાય એને તિખારા.

હોત એવી ખબર કે છે આ તો માત્ર છાંટા, નથી કોઈ નાણું,
તો તો વરસાદથી આવી રીતે વ્યર્થ ભરીએ શું કરવા પટારા?

આવે છાંટા બુકાનીઓ બાંધી, આવે વાછટ તલવાર લઈને,
છે કયો દલ્લો મારી કને કે ધાડ પાડ્યા કરે છે લૂંટારા?

મારી રોકડ મૂડીમાં તો કેવળ એક ‘ર’ છે, ને ‘મે’ છે, ને ‘શ’ છે,
બાકી વરસાદના નામે લખીએ આમ હૂંડી, ને કરીએ ગુજારા


वरसादना नामे लखीए हूंडी

कोण वरसादनुं कद जुए छे? कोण छांटाना निरखे ठठारा?
कोण जुए छे रेलानी दानत? कोण जाणे छे झीणा मूंझारा?

आ ते चोमासुं छे के जुलम छे? अमने वागे छे घोंघाट वसमो,
पडतो वरसाद दांडीनी पेठे : थई जता सर्व माणस नगारां!

एक वरसादना अर्थ थातां छापरे छापरे साव नोखा,
क्यांक कहेवाय एने अडपलां क्यांक कहेवाय एने तिखारा.

होत एवी खबर के छे आ तो मात्र छांटा, नथी कोई नाणुं,
तो तो वरसादथी आवी रीते व्यर्थ भरीए शुं करवा पटारा?

आवे छांटा बुकानीओ बांधी, आवे वाछट तलवार लईने,
छे कयो दल्लो मारी कने के धाड पाड्या करे छे लूंटारा?

मारी रोकड मूडीमां तो केवळ एक ‘र’ छे, ने ‘मे’ छे, ने ‘श’ छे,
बाकी वरसादना नामे लखीए आम हूंडी, ने करीए गुजारा


Varasadana Name Lakhie Hundi

Kon varasadanun kad jue chhe? kon chhantana nirakhe thathara? Kon jue chhe relani danata? Kon jane chhe zina munzara?

A te chomasun chhe ke julam chhe? Amane vage chhe ghonghat vasamo,
Padato varasad dandini pethe : thai jata sarva manas nagaran!

Ek varasadana arth thatan chhapare chhapare sav nokha,
Kyanka kahevaya ene adapalan kyanka kahevaya ene tikhara.

Hot evi khabar ke chhe a to matra chhanta, nathi koi nanun,
To to varasadathi avi rite vyarth bharie shun karava patara?

Ave chhanta bukanio bandhi, ave vachhat talavar laine,
Chhe kayo dallo mari kane ke dhad padya kare chhe luntara?

Mari rokad mudiman to keval ek ‘ra’ chhe, ne ‘me’ chhe, ne ‘sha’ chhe,
Baki varasadana name lakhie am hundi, ne karie gujara


Varasādanā nāme lakhīe hūnḍī

Koṇ varasādanun kad jue chhe? koṇ chhānṭānā nirakhe ṭhaṭhārā? Koṇ jue chhe relānī dānata? Koṇ jāṇe chhe zīṇā mūnzārā?

Ā te chomāsun chhe ke julam chhe? Amane vāge chhe ghonghāṭ vasamo,
Paḍato varasād dānḍīnī peṭhe : thaī jatā sarva māṇas nagārān!

Ek varasādanā arth thātān chhāpare chhāpare sāv nokhā,
Kyānka kahevāya ene aḍapalān kyānka kahevāya ene tikhārā.

Hot evī khabar ke chhe ā to mātra chhānṭā, nathī koī nāṇun,
To to varasādathī āvī rīte vyarth bharīe shun karavā paṭārā?

Āve chhānṭā bukānīo bāndhī, āve vāchhaṭ talavār laīne,
Chhe kayo dallo mārī kane ke dhāḍ pāḍyā kare chhe lūnṭārā?

Mārī rokaḍ mūḍīmān to kevaḷ ek ‘ra’ chhe, ne ‘me’ chhe, ne ‘sha’ chhe,
Bākī varasādanā nāme lakhīe ām hūnḍī, ne karīe gujārā


Source : સ્વરઃ ઓસમાણ મીર
ગીતઃ રમેશ પારેખ
સ્વરાંકનઃ હરિશ્ચંદ્ર જોશી
(આલ્બમઃ સંગત)