વાતે વાતે તને વાંકું પડયું - Vate Vate Tane Vankun Padayun - Gujarati Kavita

વાતે વાતે તને વાંકું પડયું

વાતે વાતે તને વાંકું પડયું ને,
મેં વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી.

શબ્દોને પંથ કોણ કોને નડયું?
મેં તો વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી.

આંખોમાં વાદળાં ને શ્વાસોમાં વાયરા,
પણ અડકો તો ભોમ સાવ કોરી.

તારા તે કાન લગી આવી ઢોળાઈ ગઈ,
હોઠ સમી અમરત કટોરી.

પંખીની પાંખ મહીં પીંછુ રડયું,
મેં તો વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી.

હવે બળબળતાં ટળવળતાં અંધારાં જળ,
કે અણધાર્યો તૂટી પડયો સેતુ.

પાસે રહીને મને લાગે છે કેમ હવે,
કેટલાંય જનમોનું છેટું!

મારાં સપનાંને વેદનાનું વૈકુંઠ જડયું ને,
મેં તો વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી.


वाते वाते तने वांकुं पडयुं

वाते वाते तने वांकुं पडयुं ने,
में वातोनी कुंजगली छोडी दीधी.

शब्दोने पंथ कोण कोने नडयुं?
में तो वातोनी कुंजगली छोडी दीधी.

आंखोमां वादळां ने श्वासोमां वायरा,
पण अडको तो भोम साव कोरी.

तारा ते कान लगी आवी ढोळाई गई,
होठ समी अमरत कटोरी.

पंखीनी पांख महीं पींछु रडयुं,
में तो वातोनी कुंजगली छोडी दीधी.

हवे बळबळतां टळवळतां अंधारां जळ,
के अणधार्यो तूटी पडयो सेतु.

पासे रहीने मने लागे छे केम हवे,
केटलांय जनमोनुं छेटुं!

मारां सपनांने वेदनानुं वैकुंठ जडयुं ने,
में तो वातोनी कुंजगली छोडी दीधी.


Vate Vate Tane Vankun Padayun

Vate vate tane vankun padayun ne,
Men vatoni kunjagali chhodi didhi.

Shabdone panth kon kone nadayun? Men to vatoni kunjagali chhodi didhi.

Ankhoman vadalan ne shvasoman vayara,
Pan adako to bhom sav kori.

Tara te kan lagi avi dholai gai,
Hoth sami amarat katori.

Pankhini pankh mahin pinchhu radayun,
Men to vatoni kunjagali chhodi didhi.

Have balabalatan talavalatan andharan jala,
Ke anadharyo tuti padayo setu.

Pase rahine mane lage chhe kem have,
Ketalanya janamonun chhetun!

Maran sapananne vedananun vaikunth jadayun ne,
Men to vatoni kunjagali chhodi didhi.


Vāte vāte tane vānkun paḍayun

Vāte vāte tane vānkun paḍayun ne,
Men vātonī kunjagalī chhoḍī dīdhī.

Shabdone panth koṇ kone naḍayun? Men to vātonī kunjagalī chhoḍī dīdhī.

Ānkhomān vādaḷān ne shvāsomān vāyarā,
Paṇ aḍako to bhom sāv korī.

Tārā te kān lagī āvī ḍhoḷāī gaī,
Hoṭh samī amarat kaṭorī.

Pankhīnī pānkh mahīn pīnchhu raḍayun,
Men to vātonī kunjagalī chhoḍī dīdhī.

Have baḷabaḷatān ṭaḷavaḷatān andhārān jaḷa,
Ke aṇadhāryo tūṭī paḍayo setu.

Pāse rahīne mane lāge chhe kem have,
Keṭalānya janamonun chheṭun!

Mārān sapanānne vedanānun vaikunṭh jaḍayun ne,
Men to vātonī kunjagalī chhoḍī dīdhī.


Source : સ્વરઃ હંસા દવે
ગીતઃ જગદીશ જોષી