વ્હાલપને નામ નવ દઈએ - Vhalapane Nam Nav Daie - Gujarati

વ્હાલપને નામ નવ દઈએ

વ્હાલપને નામ નવ દઈએ, ઓ સખી, વ્હાલપને નામ નવ દઈએ

આંસુથી ભીંજેલા પત્તરને કેમ, સખી! કોરો તે કાગળ અમીં કહીએ?
કાળા તે અખ્ખરનો અમને ના મોહ, સખી! આંસુથી પત્તર ભીંજવીએ

સૂરજથી દાઝેલી વેણુંને એમ સખી વર્ષાની વાત કેમ કરીએ
વેણુની સંગ વીત્યા દિવસોની વાત હવે દરિયો ઉભરાવીને કરીએ

દરિયાનું નામ નવ દઈએ, હો સખી, દરિયાનું નામ નવ દઈએ
આંસુથી ભીંજેલા પત્તરને કેમ, સખી! કોરો તે કાગળ અમીં કહીએ?

અમથી વહે જો કદી હવાની લહેરખી તો વૈશાખી વાયરો ન કહીએ
માસે માસે જો ચહો વૈશાખી વાયરો તો વાયરાનું નામ નવ દઈએ

આંસુથી ભીંજેલા પત્તરને કેમ, સખી! કોરો તે કાગળ અમીં કહીએ?
વ્હાલપને નામ નવ દઈએ, ઓ સખી, વ્હાલપને નામ નવ દઈએ


व्हालपने नाम नव दईए

व्हालपने नाम नव दईए, ओ सखी, व्हालपने नाम नव दईए

आंसुथी भींजेला पत्तरने केम, सखी! कोरो ते कागळ अमीं कहीए?
काळा ते अख्खरनो अमने ना मोह, सखी! आंसुथी पत्तर भींजवीए

सूरजथी दाझेली वेणुंने एम सखी वर्षानी वात केम करीए
वेणुनी संग वीत्या दिवसोनी वात हवे दरियो उभरावीने करीए

दरियानुं नाम नव दईए, हो सखी, दरियानुं नाम नव दईए
आंसुथी भींजेला पत्तरने केम, सखी! कोरो ते कागळ अमीं कहीए?

अमथी वहे जो कदी हवानी लहेरखी तो वैशाखी वायरो न कहीए
मासे मासे जो चहो वैशाखी वायरो तो वायरानुं नाम नव दईए

आंसुथी भींजेला पत्तरने केम, सखी! कोरो ते कागळ अमीं कहीए?
व्हालपने नाम नव दईए, ओ सखी, व्हालपने नाम नव दईए


Vhalapane Nam Nav Daie

Vhalapane nam nav daie, o sakhi, vhalapane nam nav daie

Ansuthi bhinjela pattarane kema, sakhi! Koro te kagal amin kahie? Kala te akhkharano amane na moha, sakhi! Ansuthi pattar bhinjavie

Surajathi dazeli venunne em sakhi varshani vat kem karie
Venuni sanga vitya divasoni vat have dariyo ubharavine karie

Dariyanun nam nav daie, ho sakhi, dariyanun nam nav daie
Ansuthi bhinjela pattarane kema, sakhi! Koro te kagal amin kahie?

Amathi vahe jo kadi havani laherakhi to vaishakhi vayaro n kahie
Mase mase jo chaho vaishakhi vayaro to vayaranun nam nav daie

Ansuthi bhinjela pattarane kema, sakhi! Koro te kagal amin kahie? Vhalapane nam nav daie, o sakhi, vhalapane nam nav daie


Vhālapane nām nav daīe

Vhālapane nām nav daīe, o sakhī, vhālapane nām nav daīe

Ānsuthī bhīnjelā pattarane kema, sakhī! Koro te kāgaḷ amīn kahīe? Kāḷā te akhkharano amane nā moha, sakhī! Ānsuthī pattar bhīnjavīe

Sūrajathī dāzelī veṇunne em sakhī varṣhānī vāt kem karīe
Veṇunī sanga vītyā divasonī vāt have dariyo ubharāvīne karīe

Dariyānun nām nav daīe, ho sakhī, dariyānun nām nav daīe
Ānsuthī bhīnjelā pattarane kema, sakhī! Koro te kāgaḷ amīn kahīe?

Amathī vahe jo kadī havānī laherakhī to vaishākhī vāyaro n kahīe
Māse māse jo chaho vaishākhī vāyaro to vāyarānun nām nav daīe

Ānsuthī bhīnjelā pattarane kema, sakhī! Koro te kāgaḷ amīn kahīe? Vhālapane nām nav daīe, o sakhī, vhālapane nām nav daīe


Source : મેઘનાદ ભટ્ટ