વિદેશગમન - Videshagamana - Gujarati

વિદેશગમન

વિદેશમાં વિચર્યા વિના પેટ ન પૂર્ણ ભરાય
પશુઓ પણ પરભાતથી જંગલ ચરવા જાય
વિદેશમાં વિચર્યા વિના મળે ન મોટું માન
સમુદ્રમાં વખણાત શું છીપ તણા સંતાન?

સુખે વિદેશ સંચરો કરો ભલેરાં કામ
પ્રેમ ધરી વિધિ પાળતાં નિર્મળ કરવું નામ
જો ધનની ઈચ્છા ધરો તો ખરું માની ખચીત
મહાસમુદ્ર મંથન કરો એ જ અનાદિ રીત

પ્રયાણ કરી પરદેશમાં પરવરી લાંબે પંથ
કોટિ કળા કૌશલ્યના ગુણીજન લાવો ગ્રંથ


विदेशगमन

विदेशमां विचर्या विना पेट न पूर्ण भराय
पशुओ पण परभातथी जंगल चरवा जाय
विदेशमां विचर्या विना मळे न मोटुं मान
समुद्रमां वखणात शुं छीप तणा संतान?

सुखे विदेश संचरो करो भलेरां काम
प्रेम धरी विधि पाळतां निर्मळ करवुं नाम
जो धननी ईच्छा धरो तो खरुं मानी खचीत
महासमुद्र मंथन करो ए ज अनादि रीत

प्रयाण करी परदेशमां परवरी लांबे पंथ
कोटि कळा कौशल्यना गुणीजन लावो ग्रंथ


Videshagamana

Videshaman vicharya vina pet n purna bharaya
Pashuo pan parabhatathi jangal charava jaya
Videshaman vicharya vina male n motun mana
Samudraman vakhanat shun chhip tana santana?

Sukhe videsh sancharo karo bhaleran kama
Prem dhari vidhi palatan nirmal karavun nama
Jo dhanani ichchha dharo to kharun mani khachita
Mahasamudra manthan karo e j anadi rita

Prayan kari paradeshaman paravari lanbe pantha
Koti kala kaushalyana gunijan lavo grantha


Videshagamana

Videshamān vicharyā vinā peṭ n pūrṇa bharāya
Pashuo paṇ parabhātathī jangal charavā jāya
Videshamān vicharyā vinā maḷe n moṭun māna
Samudramān vakhaṇāt shun chhīp taṇā santāna?

Sukhe videsh sancharo karo bhalerān kāma
Prem dharī vidhi pāḷatān nirmaḷ karavun nāma
Jo dhananī īchchhā dharo to kharun mānī khachīta
Mahāsamudra manthan karo e j anādi rīta

Prayāṇ karī paradeshamān paravarī lānbe pantha
Koṭi kaḷā kaushalyanā guṇījan lāvo grantha


Source : દલપતરામ