વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ - Vinashakale Viparit Buddhi - Lyrics

વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ

સીતા સમાણી સતી કોણ શાણી
પતિ પ્રતિજ્ઞાય સદા પ્રમાણી
કુરંગ હણવા મતિ ભ્રષ્ટ કીધી
વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ

કેવા હતા કૌરવ કાળજ્ઞાની
કુસંપમાં પાછી કરી ન પાની
કપાઈ મૂઆ દ્વેષ સહિત ક્રોધી
વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ

નિપુણતા ન્યાય વિષે ધરાવી
નળે સુકીર્તિ જગતમાં જમાવી
ગુમાવી ગાદી દ્યૂતને વળુંધી
વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ

યદુપુરી યાદવ યાદ આણો
સુરા વિષે જીવ ભલો ભરાણો
મૂઆ મૂકી સર્વ શરીર શુદ્ધિ
વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ

રૂડો હતો રાવણ શાસ્ત્રવેત્તા
નવે ગ્રહો નિકટમાં રહેતા
હરી સીતા કષ્ટ લહ્યું કુબુદ્ધિ
વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ

-બુલાખીરામ


Vinashakale Viparit Buddhi

Sit samani sati kon shani
Pati pratignaya sad pramani
Kuranga hanav mati bhrashṭa kidhi
Vinashakale viparit buddhi

Kev hat kaurav kalagnani
Kusanpaman pachhi kari n pani
Kapai mua dvesh sahit krodhi
Vinashakale viparit buddhi

Nipunat nyaya vishe dharavi
Nale sukirti jagataman jamavi
Gumavi gadi dyutane valundhi
Vinashakale viparit buddhi

Yadupuri yadav yad ano
Sur vishe jiv bhalo bharano
Mua muki sarva sharir shuddhi
Vinashakale viparit buddhi

Rudo hato ravan shastravetta
Nave graho nikaṭaman raheta
Hari sit kashṭa lahyun kubuddhi
Vinashakale viparit buddhi

-bulakhirama

Source: Mavjibhai