વૃક્ષની વસતીગણતરી - Vrukshani Vasatiganatari - Gujarati

વૃક્ષની વસતીગણતરી

કેડ પર જંગલ ખાતાએ
ગેરુઆ રંગના પટ્ટા પહેરાવ્યા
તેના પર વીંછીવઢ આંકડાનો ડંખ
ધ્રૂજી ઊઠ્યાં અંગેઅગ
વનોમાંય થઈ રહી અમારી વસતીગણતરી?
વૃક્ષાળતા કંપી સાશંક :
આપણે હવે કોક ચોપડાનો અંક!

કોઈ અજાણ્યા પથિકને
છાંયડી દીધાનો ય
હવે નોંધાશે ગુનો?
તૂટી રહ્યો આભનો પણ સંબંધ જૂનો

રેતીમાં તરફડતી મૃતપ્રાય નદીને કાંઠે
વસીને કેમ જોયા કરવી તેની તરસ?
અમે થોડાંક ભાગીને આવ્યાં
આ તમારા આંકેલા મલકમાં
તો તમે દારોગાની જેમ
ઊભા રાખી દીધા અમને બાગબગીચે!

આ આસ્ફાલ્ટના રસ્તાને કાંઠે
ખોડાઈને ખાલી ચડી છે પગે
ડાળ પર પંખી આવીને બેસે
તેનોય નથી રહ્યો વનાળ રોમાંચ
અહીં રહી રહીને તો લાગે છે ઔપચારિક
આ ઋતુ ઋતુની આવનજાવન
લાવો, ક્યાં છે અમારાં વનેવન?


वृक्षनी वसतीगणतरी

केड पर जंगल खाताए
गेरुआ रंगना पट्टा पहेराव्या
तेना पर वींछीवढ आंकडानो डंख
ध्रूजी ऊठ्यां अंगेअग
वनोमांय थई रही अमारी वसतीगणतरी?
वृक्षाळता कंपी साशंक :
आपणे हवे कोक चोपडानो अंक!

कोई अजाण्या पथिकने
छांयडी दीधानो य
हवे नोंधाशे गुनो?
तूटी रह्यो आभनो पण संबंध जूनो

रेतीमां तरफडती मृतप्राय नदीने कांठे
वसीने केम जोया करवी तेनी तरस?
अमे थोडांक भागीने आव्यां
आ तमारा आंकेला मलकमां
तो तमे दारोगानी जेम
ऊभा राखी दीधा अमने बागबगीचे!

आ आस्फाल्टना रस्ताने कांठे
खोडाईने खाली चडी छे पगे
डाळ पर पंखी आवीने बेसे
तेनोय नथी रह्यो वनाळ रोमांच
अहीं रही रहीने तो लागे छे औपचारिक
आ ऋतु ऋतुनी आवनजावन
लावो, क्यां छे अमारां वनेवन?


Vrukshani Vasatiganatari

Ked par jangal khatae
Gerua rangana patta paheravya
Tena par vinchhivadh ankadano dankha
Dhruji uthyan angeaga
Vanomanya thai rahi amari vasatiganatari? Vrukshalata kanpi sashanka :
Apane have kok chopadano anka!

Koi ajanya pathikane
Chhanyadi didhano ya
Have nondhashe guno? Tuti rahyo abhano pan sanbanda juno

Retiman tarafadati mrutapraya nadine kanthe
Vasine kem joya karavi teni tarasa? Ame thodanka bhagine avyan
A tamara ankela malakaman
To tame darogani jema
Ubha rakhi didha amane bagabagiche!

A asfaltana rastane kanthe
Khodaine khali chadi chhe page
Dal par pankhi avine bese
Tenoya nathi rahyo vanal romancha
Ahin rahi rahine to lage chhe aupacharika
A hrutu hrutuni avanajavana
Lavo, kyan chhe amaran vanevana?


Vṛukṣhanī vasatīgaṇatarī

Keḍ par jangal khātāe
Geruā ranganā paṭṭā paherāvyā
Tenā par vīnchhīvaḍh ānkaḍāno ḍankha
Dhrūjī ūṭhyān angeaga
Vanomānya thaī rahī amārī vasatīgaṇatarī? Vṛukṣhāḷatā kanpī sāshanka :
Āpaṇe have kok chopaḍāno anka!

Koī ajāṇyā pathikane
Chhānyaḍī dīdhāno ya
Have nondhāshe guno? Tūṭī rahyo ābhano paṇ sanbanḍa jūno

Retīmān tarafaḍatī mṛutaprāya nadīne kānṭhe
Vasīne kem joyā karavī tenī tarasa? Ame thoḍānka bhāgīne āvyān
Ā tamārā ānkelā malakamān
To tame dārogānī jema
Ūbhā rākhī dīdhā amane bāgabagīche!

Ā āsfālṭanā rastāne kānṭhe
Khoḍāīne khālī chaḍī chhe page
Ḍāḷ par pankhī āvīne bese
Tenoya nathī rahyo vanāḷ romāncha
Ahīn rahī rahīne to lāge chhe aupachārika
Ā hrutu hrutunī āvanajāvana
Lāvo, kyān chhe amārān vanevana?


Source : ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા