વ્યક્તિ મટી બનું વિશ્વમાનવી - Vyakti Mati Banun Vishvamanavi - Gujarati

વ્યક્તિ મટી બનું વિશ્વમાનવી

કીકી કરું બે નભતારલીની
ને મીટમાં માપું દિગંતરાલને,
માયા વીંધીને જળવાદળીની
અખંડ દેખું પળમાં ત્રિકાલને.

સન્ધ્યા-ઉષાની સજી પાંખજોડલી
યાત્રી બનું ઊર્ધ્વમુખી અનંતનો;
સ્વર્ગંગમાં ઝુકવું ચંદ્રહોડલી,
સંગી બનું વા ધૂમકેતુ-પંથનો.

વ્યક્તિત્વનાં બંધન તોડીફોડી,
વિશ્વાન્તરે પ્રાણપરાગ પાથરું;
પાંખો પ્રકાશે-તિમિરે ઝબોળી
સ્થળે સ્થળે અંતરપ્રેમ છાવરું.

વ્યક્તિ મટી બનું વિશ્વમાનવી;
માથે ધરું ધૂળ વસુન્ધરાની.


व्यक्ति मटी बनुं विश्वमानवी

कीकी करुं बे नभतारलीनी
ने मीटमां मापुं दिगंतरालने,
माया वींधीने जळवादळीनी
अखंड देखुं पळमां त्रिकालने.

सन्ध्या-उषानी सजी पांखजोडली
यात्री बनुं ऊर्ध्वमुखी अनंतनो;
स्वर्गंगमां झुकवुं चंद्रहोडली,
संगी बनुं वा धूमकेतु-पंथनो.

व्यक्तित्वनां बंधन तोडीफोडी,
विश्वान्तरे प्राणपराग पाथरुं;
पांखो प्रकाशे-तिमिरे झबोळी
स्थळे स्थळे अंतरप्रेम छावरुं.

व्यक्ति मटी बनुं विश्वमानवी;
माथे धरुं धूळ वसुन्धरानी.


Vyakti Mati Banun Vishvamanavi

Kiki karun be nabhataralini
Ne mitaman mapun digantaralane,
Maya vindhine jalavadalini
Akhanda dekhun palaman trikalane.

Sandhya-ushani saji pankhajodali
Yatri banun urdhvamukhi anantano;
Svargangaman zukavun chandrahodali,
Sangi banun va dhumaketu-panthano.

Vyaktitvanan bandhan todifodi,
Vishvantare pranaparag patharun;
Pankho prakashe-timire zaboli
Sthale sthale antaraprem chhavarun.

Vyakti mati banun vishvamanavi;
Mathe dharun dhul vasundharani.


Vyakti maṭī banun vishvamānavī

Kīkī karun be nabhatāralīnī
Ne mīṭamān māpun digantarālane,
Māyā vīndhīne jaḷavādaḷīnī
Akhanḍa dekhun paḷamān trikālane.

Sandhyā-uṣhānī sajī pānkhajoḍalī
Yātrī banun ūrdhvamukhī anantano;
Svargangamān zukavun chandrahoḍalī,
Sangī banun vā dhūmaketu-panthano.

Vyaktitvanān bandhan toḍīfoḍī,
Vishvāntare prāṇaparāg pātharun;
Pānkho prakāshe-timire zaboḷī
Sthaḷe sthaḷe antaraprem chhāvarun.

Vyakti maṭī banun vishvamānavī;
Māthe dharun dhūḷ vasundharānī.


Source : ઉમાશંકર જોશી