વેલફેર ના નામે ફેરવેલ કરનારા - Welfare Na Name Farewell Karnara - Lyrics

વેલફેર ના નામે ફેરવેલ કરનારા

વેલફેર ના નામે ફેરવેલ કરનારા
પાખંડીઓ ક્યાં ઓછા છે બજારમાં
નિશાચર કહો કે રક્ત ચુસણા
નરાધમો ક્યાં ઓછા છે જાહેર માં
સેવા ના નામે ચરી ખાનારાઓ
NGO ક્યાં ઓછા છે સરકાર માં
વાયદાઓ ઠેકી ઠેકી ને ભરપેટ આપે
નેતાઓ આવા ક્યાં ઓછા છે ચુંટણી માં
લોકશાહી દેશ ના નામ નો ક્રૂર મજાક
આવો બસ એક ભારત દેશ છે, દુનિયામાં
– કુશ


Welfare Na Name Farewell Karnara

Velafer nā nāme feravel karanārā
Pākhanḍīo kyān ochhā chhe bajāramān
Nishāchar kaho ke rakta chusaṇā
Narādhamo kyān ochhā chhe jāher mān
Sevā nā nāme charī khānārāo
NGO kyān ochhā chhe sarakār mān
Vāyadāo ṭhekī ṭhekī ne bharapeṭ āpe
Netāo āvā kyān ochhā chhe chunṭaṇī mān
Lokashāhī desh nā nām no krūr majāka
Āvo bas ek bhārat desh chhe, duniyāmān
– Kusha