ઝીણા ઝીણા રે આંકેથી અમને ચાળિયા - Zina Zina Re Ankethi Amane Chaliya - Gujarati

ઝીણા ઝીણા રે આંકેથી અમને ચાળિયા

ઝીણા ઝીણા રે આંકેથી અમને ચાળિયા
કાયા લોટ થઈને ઊડી, માયા તોય હજી ના છૂટી
ડંખે સૂની મેડી ને સૂનાં જાળિયા
ઝીણા ઝીણા રે આંકેથી અમને ચાળિયા

સૂની ડેલીને જોઈ પૂછશો ન કોઈ કે અવસરિયા કેમ નથી આવતાં?
પાંદડું તૂટે તો લોહી નીકળશે ડાળને એટલે તોરણ નથી રે બાંધતાં!
ઝીણા ઝીણા રે આંકેથી અમને ચાળિયા

છાપરે ચડીને મારું જીવતર બોલે તો ઈને કાગડો જાણીને ના ઉડાડજો!
કાયાની પુણીમાંથી નીકળે જે તાર ઈને ખાંપણ લગી રે કોઈ પુગાડજો!
ઝીણા ઝીણા રે આંકેથી અમને ચાળિયા

એકલી સળીને કોયલ માળો માનીને જીવતર જીવી ગઈ હવે થાય શું?
ઈ રે માળામાં કોઈ ઈંડુ ના મૂકજો મૂકશો તો હાલરડાં ગાય શું!
ઝીણા ઝીણા રે આંકેથી અમને ચાળિયા


झीणा झीणा रे आंकेथी अमने चाळिया

झीणा झीणा रे आंकेथी अमने चाळिया
काया लोट थईने ऊडी, माया तोय हजी ना छूटी
डंखे सूनी मेडी ने सूनां जाळिया
झीणा झीणा रे आंकेथी अमने चाळिया

सूनी डेलीने जोई पूछशो न कोई के अवसरिया केम नथी आवतां?
पांदडुं तूटे तो लोही नीकळशे डाळने एटले तोरण नथी रे बांधतां!
झीणा झीणा रे आंकेथी अमने चाळिया

छापरे चडीने मारुं जीवतर बोले तो ईने कागडो जाणीने ना उडाडजो!
कायानी पुणीमांथी नीकळे जे तार ईने खांपण लगी रे कोई पुगाडजो!
झीणा झीणा रे आंकेथी अमने चाळिया

एकली सळीने कोयल माळो मानीने जीवतर जीवी गई हवे थाय शुं?
ई रे माळामां कोई ईंडु ना मूकजो मूकशो तो हालरडां गाय शुं!
झीणा झीणा रे आंकेथी अमने चाळिया


Zina Zina Re Ankethi Amane Chaliya

Zina zina re ankethi amane chaliya
Kaya lot thaine udi, maya toya haji na chhuti
Dankhe suni medi ne sunan jaliya
Zina zina re ankethi amane chaliya

Suni deline joi puchhasho n koi ke avasariya kem nathi avatan? Pandadun tute to lohi nikalashe dalane etale toran nathi re bandhatan! Zina zina re ankethi amane chaliya

Chhapare chadine marun jivatar bole to ine kagado janine na udadajo! Kayani punimanthi nikale je tar ine khanpan lagi re koi pugadajo! Zina zina re ankethi amane chaliya

Ekali saline koyal malo manine jivatar jivi gai have thaya shun? I re malaman koi indu na mukajo mukasho to halaradan gaya shun! Zina zina re ankethi amane chaliya


Zīṇā zīṇā re ānkethī amane chāḷiyā

Zīṇā zīṇā re ānkethī amane chāḷiyā
Kāyā loṭ thaīne ūḍī, māyā toya hajī nā chhūṭī
Ḍankhe sūnī meḍī ne sūnān jāḷiyā
Zīṇā zīṇā re ānkethī amane chāḷiyā

Sūnī ḍelīne joī pūchhasho n koī ke avasariyā kem nathī āvatān? Pāndaḍun tūṭe to lohī nīkaḷashe ḍāḷane eṭale toraṇ nathī re bāndhatān! Zīṇā zīṇā re ānkethī amane chāḷiyā

Chhāpare chaḍīne mārun jīvatar bole to īne kāgaḍo jāṇīne nā uḍāḍajo! Kāyānī puṇīmānthī nīkaḷe je tār īne khānpaṇ lagī re koī pugāḍajo! Zīṇā zīṇā re ānkethī amane chāḷiyā

Ekalī saḷīne koyal māḷo mānīne jīvatar jīvī gaī have thāya shun? Ī re māḷāmān koī īnḍu nā mūkajo mūkasho to hālaraḍān gāya shun! Zīṇā zīṇā re ānkethī amane chāḷiyā


Source : સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી અને વિભા દેસાઈ
ગીતઃ અનિલ જોશી
સંગીતઃ ક્ષેમુ દીવેટિયા
ચિત્રપટઃ કાશીનો દીકરો (૧૯૭૯)