અણવર અવગતિયા - Aṇavar Avagatiyā - Lyrics

અણવર અવગતિયા

(માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

તું થોડું થોડું જમજે રે અણવર અવગતિયા
તારા પેટડાંમાં દુખશે રે અણવર અવગતિયા

તને ઓસડ ચીંધાડે રે કનુભાઈ પાતળિયા
સાત લસણની કળી માંહે હીંગની કણી

અજમો મેલજે જરી ઉપર આદુની ચીરી
તું ઝટપટ ખાજે રે અણવર અવગતિયા

તું થોડું થોડું જમજે રે અણવર અવગતિયા
તારા પેટડાંમાં દુખશે રે અણવર અવગતિયા


Aṇavar Avagatiyā

(mānḍavāmān gāvānun faṭāṇun)

Tun thoḍun thoḍun jamaje re aṇavar avagatiyā
Tārā peṭaḍānmān dukhashe re aṇavar avagatiyā

Tane osaḍ chīndhāḍe re kanubhāī pātaḷiyā
Sāt lasaṇanī kaḷī mānhe hīnganī kaṇī

Ajamo melaje jarī upar ādunī chīrī
Tun zaṭapaṭ khāje re aṇavar avagatiyā

Tun thoḍun thoḍun jamaje re aṇavar avagatiyā
Tārā peṭaḍānmān dukhashe re aṇavar avagatiyā

Source: Mavjibahi