આ જિંદગીનું ચકડોળ - A Jindaginun Chakadola - Gujarati

આ જિંદગીનું ચકડોળ

આ જિંદગીનું ચકડોળ ચાલે છે આજે
ઓ દિલમાં રહેનારી મને ભૂલી ના જાજે

ઓ ફેર ફૂદરડી મને ફેરવનારા જોજે
દિલમાં રાખીને વહાલા છોડી ન જાજે

ઊંચી ઊંચી આ પહાડી આજ તને કંઈ કહેશે
દિલના ઊંચા પ્રેમશિખર પર પ્રીતમ છાયો રહેશે

આ જિંદગીનું ચકડોળ ચાલે છે આજે

વહેતા ઝરણાં કલબલ કરતાં ગીત મધુરાં છેડે
જોને એ સાગરને મળવા હરણની ઝડપે દોડે

આ જિંદગીનું ચકડોળ ચાલે છે આજે

લીલીછમ વનની વનરાજી નવાં ઓઢણાં ઓઢે
જોને ઘેલો એનો પ્રીતમ એની સોડમાં પોઢે

આ જિંદગીનું ચકડોળ ચાલે છે આજે

સાગર જોને મસ્ત બનીને મોજાં કેવાં ઉછાળે
પ્રણયઘેલો જોને કિનારો જેવો મારગ કાઢે

આ જિંદગીનું ચકડોળ ચાલે છે આજે

માદક ખુશબૂ લઈને વાયુ મીઠો વીંઝણો ઢોળે
ગુલબંકાવલી મોગરો ચંપો જોને ખુશબૂ વેરે

આ જિંદગીનું ચકડોળ ચાલે છે આજે

ઓ દિલમાં રહેનારી મને ભૂલી ના જાજે
તું દિલમાં રાખીને વહાલા છોડી ન જાજે

આ જિંદગીનું ચકડોળ ચાલે છે આજે


आ जिंदगीनुं चकडोळ

आ जिंदगीनुं चकडोळ चाले छे आजे
ओ दिलमां रहेनारी मने भूली ना जाजे

ओ फेर फूदरडी मने फेरवनारा जोजे
दिलमां राखीने वहाला छोडी न जाजे

ऊंची ऊंची आ पहाडी आज तने कंई कहेशे
दिलना ऊंचा प्रेमशिखर पर प्रीतम छायो रहेशे

आ जिंदगीनुं चकडोळ चाले छे आजे

वहेता झरणां कलबल करतां गीत मधुरां छेडे
जोने ए सागरने मळवा हरणनी झडपे दोडे

आ जिंदगीनुं चकडोळ चाले छे आजे

लीलीछम वननी वनराजी नवां ओढणां ओढे
जोने घेलो एनो प्रीतम एनी सोडमां पोढे

आ जिंदगीनुं चकडोळ चाले छे आजे

सागर जोने मस्त बनीने मोजां केवां उछाळे
प्रणयघेलो जोने किनारो जेवो मारग काढे

आ जिंदगीनुं चकडोळ चाले छे आजे

मादक खुशबू लईने वायु मीठो वींझणो ढोळे
गुलबंकावली मोगरो चंपो जोने खुशबू वेरे

आ जिंदगीनुं चकडोळ चाले छे आजे

ओ दिलमां रहेनारी मने भूली ना जाजे
तुं दिलमां राखीने वहाला छोडी न जाजे

आ जिंदगीनुं चकडोळ चाले छे आजे


A Jindaginun Chakadola

A jindaginun chakadol chale chhe aje
O dilaman rahenari mane bhuli na jaje

O fer fudaradi mane feravanara joje
Dilaman rakhine vahala chhodi n jaje

Unchi unchi a pahadi aj tane kani kaheshe
Dilana uncha premashikhar par pritam chhayo raheshe

A jindaginun chakadol chale chhe aje

Vaheta zaranan kalabal karatan git madhuran chhede
Jone e sagarane malava haranani zadape dode

A jindaginun chakadol chale chhe aje

Lilichham vanani vanaraji navan odhanan odhe
Jone ghelo eno pritam eni sodaman podhe

A jindaginun chakadol chale chhe aje

Sagar jone masta banine mojan kevan uchhale
Pranayaghelo jone kinaro jevo marag kadhe

A jindaginun chakadol chale chhe aje

Madak khushabu laine vayu mitho vinzano dhole
Gulabankavali mogaro chanpo jone khushabu vere

A jindaginun chakadol chale chhe aje

O dilaman rahenari mane bhuli na jaje
Tun dilaman rakhine vahala chhodi n jaje

A jindaginun chakadol chale chhe aje


Ā jindagīnun chakaḍoḷa

Ā jindagīnun chakaḍoḷ chāle chhe āje
O dilamān rahenārī mane bhūlī nā jāje

O fer fūdaraḍī mane feravanārā joje
Dilamān rākhīne vahālā chhoḍī n jāje

Ūnchī ūnchī ā pahāḍī āj tane kanī kaheshe
Dilanā ūnchā premashikhar par prītam chhāyo raheshe

Ā jindagīnun chakaḍoḷ chāle chhe āje

Vahetā zaraṇān kalabal karatān gīt madhurān chheḍe
Jone e sāgarane maḷavā haraṇanī zaḍape doḍe

Ā jindagīnun chakaḍoḷ chāle chhe āje

Līlīchham vananī vanarājī navān oḍhaṇān oḍhe
Jone ghelo eno prītam enī soḍamān poḍhe

Ā jindagīnun chakaḍoḷ chāle chhe āje

Sāgar jone masta banīne mojān kevān uchhāḷe
Praṇayaghelo jone kināro jevo mārag kāḍhe

Ā jindagīnun chakaḍoḷ chāle chhe āje

Mādak khushabū laīne vāyu mīṭho vīnzaṇo ḍhoḷe
Gulabankāvalī mogaro chanpo jone khushabū vere

Ā jindagīnun chakaḍoḷ chāle chhe āje

O dilamān rahenārī mane bhūlī nā jāje
Tun dilamān rākhīne vahālā chhoḍī n jāje

Ā jindagīnun chakaḍoḷ chāle chhe āje


Source : સ્વરઃ શૈલેન્દ્રસિંઘ અને આશા ભોસલે
ગીતઃ વસંતકુમાર પટેલ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય
ચિત્રપટઃ રખવાળાં મારે ઘનશ્યામનાં (૧૯૭૬)