આ તો ઈશ તણો આવાસ - A to Ish Tano Avasa - Lyrics

આ તો ઈશ તણો આવાસ

આ તો ઈશ તણો આવાસ

તું આમંત્રિત અતિથિ એનો
નહિ સ્વામી નહિ દાસ
આ તો ઈશ તણો આવાસ

એ પીરસે તે ખા તું રસથી એ આપે તે લે
એનાં જનને તારાં ગણીને એ રાખે તેમ રહે

વેરતો પ્રતિપળ હેતનું હાસ
આ તો ઈશ તણો આવાસ

અખંડ ચાલે બ્રહ્મચિંચોડો કોઈ તાણે કોઈ માણે
તું નવરો નવ રે’જે વહેજે
ધૂંસરી ગજા પ્રમાણે

કામમાં ના’વે કદીય કચાશ
આ તો ઈશ તણો આવાસ

તું અથરો નવ થાજે જાવા નવ રે’જે વળી ચોંટી
સૌ સાથે વહેંચીને ખાજે રામની દીધેલ રોટી

સુધાસમ સમજી સહ્યારી છાશ
આ તો ઈશ તણો આવાસ


आ तो ईश तणो आवास

आ तो ईश तणो आवास

तुं आमंत्रित अतिथि एनो
नहि स्वामी नहि दास
आ तो ईश तणो आवास

ए पीरसे ते खा तुं रसथी ए आपे ते ले
एनां जनने तारां गणीने ए राखे तेम रहे

वेरतो प्रतिपळ हेतनुं हास
आ तो ईश तणो आवास

अखंड चाले ब्रह्मचिंचोडो कोई ताणे कोई माणे
तुं नवरो नव रे’जे वहेजे
धूंसरी गजा प्रमाणे

काममां ना’वे कदीय कचाश
आ तो ईश तणो आवास

तुं अथरो नव थाजे जावा नव रे’जे वळी चोंटी
सौ साथे वहेंचीने खाजे रामनी दीधेल रोटी

सुधासम समजी सह्यारी छाश
आ तो ईश तणो आवास


A To Ish Tano Avasa

A to ish tano avasa

Tun amantrit atithi eno
Nahi swami nahi dasa
A to ish tano avasa

E pirase te kha tun rasathi e ape te le
Enan janane taran ganine e rakhe tem rahe

Verato pratipal hetanun hasa
A to ish tano avasa

Akhanda chale brahmachinchodo koi tane koi mane
Tun navaro nav re’je vaheje
Dhunsari gaja pramane

Kamaman na’ve kadiya kachasha
A to ish tano avasa

Tun atharo nav thaje java nav re’je vali chonti
Sau sathe vahenchine khaje ramani didhel roti

Sudhasam samaji sahyari chhasha
A to ish tano avasa


Ā to īsh taṇo āvāsa

Ā to īsh taṇo āvāsa

Tun āmantrit atithi eno
Nahi swāmī nahi dāsa
Ā to īsh taṇo āvāsa

E pīrase te khā tun rasathī e āpe te le
Enān janane tārān gaṇīne e rākhe tem rahe

Verato pratipaḷ hetanun hāsa
Ā to īsh taṇo āvāsa

Akhanḍa chāle brahmachinchoḍo koī tāṇe koī māṇe
Tun navaro nav re’je vaheje
Dhūnsarī gajā pramāṇe

Kāmamān nā’ve kadīya kachāsha
Ā to īsh taṇo āvāsa

Tun atharo nav thāje jāvā nav re’je vaḷī chonṭī
Sau sāthe vahenchīne khāje rāmanī dīdhel roṭī

Sudhāsam samajī sahyārī chhāsha
Ā to īsh taṇo āvāsa


Source : કરસનદાસ માણેક