આ તો જગ છે દરિયો - A To Jag Chhe Dariyo - Gujarati

આ તો જગ છે દરિયો

આ તો જગ છે દરિયો ને જીવતર કાગળની હોડી રે
અહીં ઓટ ઝંખે કિનારો ને ભરતી મોજા અથડાય દોડીને

માગુ તો દૂર ભાગે ના માગે દોડતું આવે
કોણ વિધિને સમજાવે કોણ લેખ લખાવે

આશા નિરાશાના ખડકો કોણ નાખે તોડી રે
આ તો જગ છે દરિયો ને જીવતર કાગળની હોડી રે

મધુર મિલનની ઘડીમાં વિધાતા વિરહ વરસાવે
પ્રણય પંથ પર આ તે કંટક કોણ બિછાવે

વિરહના વહેલા નયનો પાથ ધરે થોડી રે
આ તો જગ છે દરિયો ને જીવતર કાગળની હોડી રે

જીવનને રીબાવી મૃત્યુને હતું ભેટવાનું
તો શાને સ્નેહ શિખવ્યો આ જીવતર જીવવાનો

સંગ રહ્યા સફરમાં કિનારે ગયા છોડી રે
કિનારે ગયા છોડી રે, કિનારે ગયા છોડી રે
કિનારે ગયા છોડી રે, કિનારે ગયા છોડી રે


आ तो जग छे दरियो

आ तो जग छे दरियो ने जीवतर कागळनी होडी रे
अहीं ओट झंखे किनारो ने भरती मोजा अथडाय दोडीने

मागु तो दूर भागे ना मागे दोडतुं आवे
कोण विधिने समजावे कोण लेख लखावे

आशा निराशाना खडको कोण नाखे तोडी रे
आ तो जग छे दरियो ने जीवतर कागळनी होडी रे

मधुर मिलननी घडीमां विधाता विरह वरसावे
प्रणय पंथ पर आ ते कंटक कोण बिछावे

विरहना वहेला नयनो पाथ धरे थोडी रे
आ तो जग छे दरियो ने जीवतर कागळनी होडी रे

जीवनने रीबावी मृत्युने हतुं भेटवानुं
तो शाने स्नेह शिखव्यो आ जीवतर जीववानो

संग रह्या सफरमां किनारे गया छोडी रे
किनारे गया छोडी रे, किनारे गया छोडी रे
किनारे गया छोडी रे, किनारे गया छोडी रे


A To Jag Chhe Dariyo

A to jag chhe dariyo ne jivatar kagalani hodi re
Ahin ot zankhe kinaro ne bharati moja athadaya dodine

Magu to dur bhage na mage dodatun ave
Kon vidhine samajave kon lekh lakhave

Asha nirashana khadako kon nakhe todi re
A to jag chhe dariyo ne jivatar kagalani hodi re

Madhur milanani ghadiman vidhata virah varasave
Pranaya panth par a te kantak kon bichhave

Virahana vahela nayano path dhare thodi re
A to jag chhe dariyo ne jivatar kagalani hodi re

Jivanane ribavi mrutyune hatun bhetavanun
To shane sneh shikhavyo a jivatar jivavano

Sanga rahya safaraman kinare gaya chhodi re
Kinare gaya chhodi re, kinare gaya chhodi re
Kinare gaya chhodi re, kinare gaya chhodi re


Ā to jag chhe dariyo

Ā to jag chhe dariyo ne jīvatar kāgaḷanī hoḍī re
Ahīn oṭ zankhe kināro ne bharatī mojā athaḍāya doḍīne

Māgu to dūr bhāge nā māge doḍatun āve
Koṇ vidhine samajāve koṇ lekh lakhāve

Āshā nirāshānā khaḍako koṇ nākhe toḍī re
Ā to jag chhe dariyo ne jīvatar kāgaḷanī hoḍī re

Madhur milananī ghaḍīmān vidhātā virah varasāve
Praṇaya panth par ā te kanṭak koṇ bichhāve

Virahanā vahelā nayano pāth dhare thoḍī re
Ā to jag chhe dariyo ne jīvatar kāgaḷanī hoḍī re

Jīvanane rībāvī mṛutyune hatun bheṭavānun
To shāne sneh shikhavyo ā jīvatar jīvavāno

Sanga rahyā safaramān kināre gayā chhoḍī re
Kināre gayā chhoḍī re, kināre gayā chhoḍī re
Kināre gayā chhoḍī re, kināre gayā chhoḍī re


Source : સ્વરઃ હેમંતકુમાર
ગીતઃ બિમલ માંગલિયા
સંગીતઃ જગદીશ જે.
ચિત્રપટઃ સોળે સજ્યા શણગાર (૧૯૭૭)