આ ઝાલાવાડી ધરતી - A Zalavadi Dharati - Lyrics

આ ઝાલાવાડી ધરતી

આ ઝાલાવાડી ધરતી
આવળ, બાવળ, કેર, બોરડી, શુષ્ક રુક્ષ ચોફરતી

અહીં ફૂલ કેવળ આવળનાં
અહીં નીર અધિકાં મૃગજળનાં
પુષ્પ, પત્ર, પાણી વિણ કાયા ઘોર ઉનાળે બળતી

જોજનના જોજન લગ દેખો
એક નહીં ડુંગરને પેખો
વિરાટ જાણે કુલ્લી હથેળી સમથળ ક્ષિતિજે ઢળતી

આ તે કોઇ જનમ-વેરાગણ
કે, કો ઉગ્ર તપંતી જોગણ
સન્યાસિની તણા નિર્મળ શુભ્ર વેશે ઉર મુજ ભરતી

-પ્રજારામ રાવળ


A Zalavadi Dharati

A zalavadi dharati
Avala, bavala, kera, boradi, shushka ruksha chofarati

Ahin ful keval avalanan
Ahin nir adhikan mrugajalanan
Pushpa, patra, pani vin kaya ghor unale balati

Jojanan jojan lag dekho
Ek nahin dungarane pekho
Virat jane kulli hatheli samathal kshitije dhalati

A te koi janama-veragana
Ke, ko ugra tapanti jogana
Sanyasini tan nirmal shubhra veshe ur muj bharati

-prajaram ravala

Source: Mavjibhai