આવ રે વરસાદ - Aav Re Varsad - Gujarati Rhymes Lyrics

આવ રે વરસાદ, ઘેબરીઓ પરસાદ
ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક
આવ રે વરસાદ, નેવલે પાણી
નઠારી છોકરીને દેડકે તાણી


Āav re varasāda, ghebarīo parasāda
Ūnī ūnī roṭalī ne kārelānun shāka
Āv re varasāda, nevale pāṇī
Naṭhārī chhokarīne deḍake tāṇī


aav re varsad poem lyrics in gujarati

आव रे वरसाद - हिन्दि लिरिक्ष

आव रे वरसाद, घेबरीओ परसाद
ऊनी ऊनी रोटली ने कारेलानुं शाक
आव रे वरसाद, नेवले पाणी
नठारी छोकरीने देडके ताणी

Aav re varasad - English Lyrics

Aav re varasada, ghebario parasada
Uni uni rotali ne karelanun shaka
Av re varasada, nevale pani
Nathari chhokarine dedake tani