આભને ઘડૂલે દીપે દીવડો - Abhane Ghadule Dipe Divado - Gujarati

આભને ઘડૂલે દીપે દીવડો

આભને ઘડૂલે દીપે દીવડો
માડી તારાં તેજને અંબાર જો
લાખલાખ તારલા ઝબુકતા
માડી તારાં રૂપને શણગાર જો
આભને ઘડૂલે દીપે દીવડો

   વાયા રે વાવલિયા માડી વ્હાલથી
   વાયા વનવન મોઝાર જો
   વાયા વનવન મોઝાર જો
   આવ્યા રે અમરાપરના દેશથી
   આવ્યા ધરણીને પાર જો
   આભને ઘડૂલે દીપે દીવડો

   નાનાં રે ઘડૂલા નાનાં દીવડા
   નાનાં રે ઘડૂલા નાનાં દીવડા
   ઝૂલતા ડૂલતા મઝધાર જો
   તારાં રે રખવાળાં માડી દોહ્યલા
   લાવો કાળને કિનાર જો
   આભને ઘડૂલે દીપે દીવડો

आभने घडूले दीपे दीवडो

आभने घडूले दीपे दीवडो
माडी तारां तेजने अंबार जो
लाखलाख तारला झबुकता
माडी तारां रूपने शणगार जो
आभने घडूले दीपे दीवडो

   वाया रे वावलिया माडी व्हालथी
   वाया वनवन मोझार जो
   वाया वनवन मोझार जो
   आव्या रे अमरापरना देशथी
   आव्या धरणीने पार जो
   आभने घडूले दीपे दीवडो

   नानां रे घडूला नानां दीवडा
   नानां रे घडूला नानां दीवडा
   झूलता डूलता मझधार जो
   तारां रे रखवाळां माडी दोह्यला
   लावो काळने किनार जो
   आभने घडूले दीपे दीवडो

Abhane Ghadule Dipe Divado

Abhane ghadule dipe divado
madi taran tejane anbar jo
lakhalakh tarala zabukata
madi taran rupane shanagar jo
abhane ghadule dipe divado

   vaya re vavaliya madi vhalathi
   vaya vanavan mozar jo
   vaya vanavan mozar jo
   avya re amaraparana deshathi
   avya dharanine par jo
   abhane ghadule dipe divado

   nanan re ghadula nanan divada
   nanan re ghadula nanan divada
   zulata dulata mazadhar jo
   taran re rakhavalan madi dohyala
   lavo kalane kinar jo
   abhane ghadule dipe divado

Ābhane ghaḍūle dīpe dīvaḍo

Ābhane ghaḍūle dīpe dīvaḍo
māḍī tārān tejane anbār jo
lākhalākh tāralā zabukatā
māḍī tārān rūpane shaṇagār jo
ābhane ghaḍūle dīpe dīvaḍo

   vāyā re vāvaliyā māḍī vhālathī
   vāyā vanavan mozār jo
   vāyā vanavan mozār jo
   āvyā re amarāparanā deshathī
   āvyā dharaṇīne pār jo
   ābhane ghaḍūle dīpe dīvaḍo

   nānān re ghaḍūlā nānān dīvaḍā
   nānān re ghaḍūlā nānān dīvaḍā
   zūlatā ḍūlatā mazadhār jo
   tārān re rakhavāḷān māḍī dohyalā
   lāvo kāḷane kinār jo
   ābhane ghaḍūle dīpe dīvaḍo

Source : સ્વરઃ સુમન કલ્યાણપુર
ગીતઃ રમેશ જાની
સ્વરાંકન : પુરૂષોત્તમ ઉપાધ્યાય