અભિલાષ - Abhilasha - Gujarati

અભિલાષ

તારા! તારા! ત્હારા જેવી મીઠી મીઠી આંખ દે!
પંખી મીઠા! ત્હારા જેવી ચેતનવંતી પાંખ દે!

સાત સમંદર વીંધી જાઉં, હસતી આંખે જોતો જાઉં!
મધમાખી તું તારા જેવી મુજને મીઠી ખંત દે!

કોયલ બહેની! તારા જેવો મીઠો મીઠો કંઠ દે!
વિશ્વ તણો મધુકોશ ભરું, ચૌદ લોક ટહુકાર કરું!

સાગર ઊંડા તારા જેવો ધીર ઘોર ઘૂઘવાટ દે!
વેગી વાયુ, તારા જેવો વેગીલો સુસવાટ દે!

વિશ્વ ધ્રુજે, ઘૂઘવાટ કરું, સાગર શો હું જ્યાં ગરજુ!
આશા! ચાલો બાને કહીએ રમકડાં તું આવા દે!

બહેની બહેની ત્યાર પછી તો જગનાં રાજા આપણ બે!
બાળક નાના હું ને બ્હેન તો ના કરત કશાનું વ્હેન!
(૨૪-૦૪-૧૯૨૮)


अभिलाष

तारा! तारा! त्हारा जेवी मीठी मीठी आंख दे!
पंखी मीठा! त्हारा जेवी चेतनवंती पांख दे!

सात समंदर वींधी जाउं, हसती आंखे जोतो जाउं!
मधमाखी तुं तारा जेवी मुजने मीठी खंत दे!

कोयल बहेनी! तारा जेवो मीठो मीठो कंठ दे!
विश्व तणो मधुकोश भरुं, चौद लोक टहुकार करुं!

सागर ऊंडा तारा जेवो धीर घोर घूघवाट दे!
वेगी वायु, तारा जेवो वेगीलो सुसवाट दे!

विश्व ध्रुजे, घूघवाट करुं, सागर शो हुं ज्यां गरजु!
आशा! चालो बाने कहीए रमकडां तुं आवा दे!

बहेनी बहेनी त्यार पछी तो जगनां राजा आपण बे!
बाळक नाना हुं ने ब्हेन तो ना करत कशानुं व्हेन!
(२४-०४-१९२८)


Abhilasha

Tara! tara! thara jevi mithi mithi ankh de! Pankhi mitha! thara jevi chetanavanti pankh de!

Sat samandar vindhi jaun, hasati ankhe joto jaun! Madhamakhi tun tara jevi mujane mithi khanta de!

Koyal baheni! tara jevo mitho mitho kanth de! Vishva tano madhukosh bharun, chaud lok tahukar karun!

Sagar unda tara jevo dhir ghor ghughavat de! Vegi vayu, tara jevo vegilo susavat de!

Vishva dhruje, ghughavat karun, sagar sho hun jyan garaju! Asha! chalo bane kahie ramakadan tun ava de!

Baheni baheni tyar pachhi to jaganan raja apan be! Balak nana hun ne bhen to na karat kashanun vhena!
(24-04-1928)


Abhilāṣha

Tārā! tārā! thārā jevī mīṭhī mīṭhī ānkh de! Pankhī mīṭhā! thārā jevī chetanavantī pānkh de!

Sāt samandar vīndhī jāun, hasatī ānkhe joto jāun! Madhamākhī tun tārā jevī mujane mīṭhī khanta de!

Koyal bahenī! tārā jevo mīṭho mīṭho kanṭh de! Vishva taṇo madhukosh bharun, chaud lok ṭahukār karun!

Sāgar ūnḍā tārā jevo dhīr ghor ghūghavāṭ de! Vegī vāyu, tārā jevo vegīlo susavāṭ de!

Vishva dhruje, ghūghavāṭ karun, sāgar sho hun jyān garaju! Āshā! chālo bāne kahīe ramakaḍān tun āvā de!

Bahenī bahenī tyār pachhī to jaganān rājā āpaṇ be! Bāḷak nānā hun ne bhen to nā karat kashānun vhena!
(24-04-1928)


Source : ડૉ. કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી