એન ઘેન દીવા ઘેન - Aen Dhen Diva Dhen - Gujarati Rhymes Lyrics

એન ઘેન, દીવા ઘેન
ડાહીનો ઘોડો, ખડ ખાતો, પાણી પીતો
રમતો જમતો, છૂટ્યો છે

હાથમાં લાકડી, કમળ કાકડી
ભાગો ભાગો, ઘોડો ચાલ્યો, દોડો દોડો
ના પકડશો, ડાહીનો ઘોડો, રમતો જમતો, છૂટ્યો છે


En ghena, dīvā ghena
Ḍāhīno ghoḍo, khaḍ khāto, pāṇī pīto
Ramato jamato, chhūṭyo chhe

Hāthamān lākaḍī, kamaḷ kākaḍī
Bhāgo bhāgo, ghoḍo chālyo, doḍo doḍo
Nā pakaḍasho, ḍāhīno ghoḍo, ramato jamato, chhūṭyo chhe