અહો! સુંદર શરદની રાત્રિ - Aho! Sundar Sharadani Ratri - Gujarati

અહો! સુંદર શરદની રાત્રિ

અહો! સુંદર શરદની રાત્રિ, સુંદર શરદની રાત્રી
શ્યામ વસન શત દીપક અંકીત સોહે સુકોમલ ધાત્રી
અહો! સુંદર શરદની રાત્રિ, સુંદર શરદની રાત્રી

નહીં ટહુકાર છતાંય નિખિલ શું સભર ભર્યુ તવ ગાને
અચંલની લહેરી સહ રમતો સમીરણ સુરભીત કાળે

   હરખી હરખી રહી કશું મનોમન       
   ચંચલ  ધૃતિમય ચમકે લોચન      

અહો! સુંદર શરદની રાત્રિ, સુંદર શરદની રાત્રી
અહો! સુંદર શરદની રાત્રિ, સુંદર શરદની રાત્રી

અવગુંઠન થકી ઉદય પથે પલ પલ નિરખત હે રાત્રી
ક્ષિતિજ બની રહી રંગીન આવે કોણ અરુણરથ યાત્રી
અહો! સુંદર શરદની રાત્રિ, સુંદર શરદની રાત્રી

શ્યામ વસન શત દીપક અંકીત સોહે સુકોમલ ધાત્રી
અહો! સુંદર શરદની રાત્રિ, સુંદર શરદની રાત્રી
અહો! સુંદર શરદની રાત્રિ, સુંદર શરદની રાત્રી


अहो! सुंदर शरदनी रात्रि

अहो! सुंदर शरदनी रात्रि, सुंदर शरदनी रात्री
श्याम वसन शत दीपक अंकीत सोहे सुकोमल धात्री
अहो! सुंदर शरदनी रात्रि, सुंदर शरदनी रात्री

नहीं टहुकार छतांय निखिल शुं सभर भर्यु तव गाने
अचंलनी लहेरी सह रमतो समीरण सुरभीत काळे

   हरखी हरखी रही कशुं मनोमन       
   चंचल  धृतिमय चमके लोचन      

अहो! सुंदर शरदनी रात्रि, सुंदर शरदनी रात्री
अहो! सुंदर शरदनी रात्रि, सुंदर शरदनी रात्री

अवगुंठन थकी उदय पथे पल पल निरखत हे रात्री
क्षितिज बनी रही रंगीन आवे कोण अरुणरथ यात्री
अहो! सुंदर शरदनी रात्रि, सुंदर शरदनी रात्री

श्याम वसन शत दीपक अंकीत सोहे सुकोमल धात्री
अहो! सुंदर शरदनी रात्रि, सुंदर शरदनी रात्री
अहो! सुंदर शरदनी रात्रि, सुंदर शरदनी रात्री


Aho! Sundar Sharadani Ratri

Aho! sundar sharadani ratri, sundar sharadani ratri
Shyam vasan shat dipak ankit sohe sukomal dhatri
Aho! sundar sharadani ratri, sundar sharadani ratri

Nahin tahukar chhatanya nikhil shun sabhar bharyu tav gane
Achanlani laheri sah ramato samiran surabhit kale

   harakhi harakhi rahi kashun manoman       
   chanchal  dhrutimaya chamake lochan      

Aho! sundar sharadani ratri, sundar sharadani ratri
Aho! sundar sharadani ratri, sundar sharadani ratri

Avagunthan thaki udaya pathe pal pal nirakhat he ratri
Kshitij bani rahi rangin ave kon arunarath yatri
Aho! sundar sharadani ratri, sundar sharadani ratri

Shyam vasan shat dipak ankit sohe sukomal dhatri
Aho! sundar sharadani ratri, sundar sharadani ratri
Aho! sundar sharadani ratri, sundar sharadani ratri


Aho! Sundar sharadanī rātri

Aho! sundar sharadanī rātri, sundar sharadanī rātrī
Shyām vasan shat dīpak ankīt sohe sukomal dhātrī
Aho! sundar sharadanī rātri, sundar sharadanī rātrī

Nahīn ṭahukār chhatānya nikhil shun sabhar bharyu tav gāne
Achanlanī laherī sah ramato samīraṇ surabhīt kāḷe

   harakhī harakhī rahī kashun manoman       
   chanchal  dhṛutimaya chamake lochan      

Aho! sundar sharadanī rātri, sundar sharadanī rātrī
Aho! sundar sharadanī rātri, sundar sharadanī rātrī

Avagunṭhan thakī udaya pathe pal pal nirakhat he rātrī
Kṣhitij banī rahī rangīn āve koṇ aruṇarath yātrī
Aho! sundar sharadanī rātri, sundar sharadanī rātrī

Shyām vasan shat dīpak ankīt sohe sukomal dhātrī
Aho! sundar sharadanī rātri, sundar sharadanī rātrī
Aho! sundar sharadanī rātri, sundar sharadanī rātrī


Source : સ્વર : ભૂપિન્દર
ઉદ્ઘોષકઃ હરીશ ભિમાણી
ગીતઃ રાજેન્દ્ર શાહ સંગીત : અજિત શેઠ