આજ નથી જાવું બસ - Aj Nathi Javun Basa - Gujarati

આજ નથી જાવું બસ

આજ આખી આલમથી અલગારી છુટ્ટી
જિંદગીને લાધી ગઈ કૈંક જડીબુટ્ટી

આજ નથી મહેરબાન થાવું આ ગામ પર
આજ નથી જાવું બસ કોઈના ય કામ પર

ચોમાસું આવે ને યાદ આવો તમે
દિલને ગુલાબી આ ગમગીની ગમે
જિંદગીના ચોપડામાં જિંદગી છે જમે

આજ મને આવી છે ઊલટ આરામ પર
આજ નથી જાવું બસ કોઈના ય કામ પર

ધુમ્મસિયું આભ અને અજવાળું પાંખું
સૂરજને ગેબ ગેબ ગોખલામાં નાખું
સપનું છે ચોખ્ખું પણ જોણું છે ઝાંખું

આજે હું તરસ્યો છું તીરથ ધામ પર
આજ નથી જાવું બસ કોઈના ય કામ પર

રાગ હો મલ્હાર અગર રાગ હોય મારુ
કેફ હોય મૃગલું, માતંગ કે કાંગારું
બંદરના વાવટાને કહો વારુ વારુ

આજે હું આફરીન અંધા અંજામ પર
આજ નથી જાવું બસ કોઈનાય કામ પર


आज नथी जावुं बस

आज आखी आलमथी अलगारी छुट्टी
जिंदगीने लाधी गई कैंक जडीबुट्टी

आज नथी महेरबान थावुं आ गाम पर
आज नथी जावुं बस कोईना य काम पर

चोमासुं आवे ने याद आवो तमे
दिलने गुलाबी आ गमगीनी गमे
जिंदगीना चोपडामां जिंदगी छे जमे

आज मने आवी छे ऊलट आराम पर
आज नथी जावुं बस कोईना य काम पर

धुम्मसियुं आभ अने अजवाळुं पांखुं
सूरजने गेब गेब गोखलामां नाखुं
सपनुं छे चोख्खुं पण जोणुं छे झांखुं

आजे हुं तरस्यो छुं तीरथ धाम पर
आज नथी जावुं बस कोईना य काम पर

राग हो मल्हार अगर राग होय मारु
केफ होय मृगलुं, मातंग के कांगारुं
बंदरना वावटाने कहो वारु वारु

आजे हुं आफरीन अंधा अंजाम पर
आज नथी जावुं बस कोईनाय काम पर


Aj Nathi Javun Basa

Aj akhi alamathi alagari chhutti
Jindagine ladhi gai kainka jadibutti

Aj nathi maheraban thavun a gam para
Aj nathi javun bas koina ya kam para

Chomasun ave ne yad avo tame
Dilane gulabi a gamagini game
Jindagina chopadaman jindagi chhe jame

Aj mane avi chhe ulat aram para
Aj nathi javun bas koina ya kam par

Dhummasiyun abh ane ajavalun pankhun
Surajane geb geb gokhalaman nakhun
Sapanun chhe chokhkhun pan jonun chhe zankhun

Aje hun tarasyo chhun tirath dham para
Aj nathi javun bas koina ya kam para

Rag ho malhar agar rag hoya maru
Kef hoya mrugalun, matanga ke kangarun
Bandarana vavatane kaho varu varu

Aje hun afarin andha anjam para
Aj nathi javun bas koinaya kam para


Āj nathī jāvun basa

Āj ākhī ālamathī alagārī chhuṭṭī
Jindagīne lādhī gaī kainka jaḍībuṭṭī

Āj nathī maherabān thāvun ā gām para
Āj nathī jāvun bas koīnā ya kām para

Chomāsun āve ne yād āvo tame
Dilane gulābī ā gamagīnī game
Jindagīnā chopaḍāmān jindagī chhe jame

Āj mane āvī chhe ūlaṭ ārām para
Āj nathī jāvun bas koīnā ya kām par

Dhummasiyun ābh ane ajavāḷun pānkhun
Sūrajane geb geb gokhalāmān nākhun
Sapanun chhe chokhkhun paṇ joṇun chhe zānkhun

Āje hun tarasyo chhun tīrath dhām para
Āj nathī jāvun bas koīnā ya kām para

Rāg ho malhār agar rāg hoya māru
Kef hoya mṛugalun, mātanga ke kāngārun
Bandaranā vāvaṭāne kaho vāru vāru

Āje hun āfarīn andhā anjām para
Āj nathī jāvun bas koīnāya kām para


Source : વેણીભાઈ પુરોહિત