અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ - Akhil Brahmandaman Ek Tun Shrihari - Lyrics

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ, જૂજવે રૂપે અનંત ભાસે;

દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે.

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ

પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે;

વિવિધ રચના કરી અનેક રસ ચાખવા, શિવ થકી જીવ થયો એ જ આશે.

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ

વેદ તો એમ વદે, શ્રુતિ-સ્મૃતિ શાખ દે, કનક કુંડલ વિષે ભેદ ન હોયે;

ઘાટ ઘડિયા પછી નામરૂપ જૂજવાં, અંતે તો હેમનું હેમ હોયે.

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ

ગ્રંન્થે ગડબડ કરી, વાત ન ખરી કહી, જેહને જે ગમે તેને તે પૂજે;

મન-વચન-કર્મથી આપ માની લહે, સત્ય છે એ જ મન એમ સૂઝે.

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ

વૃક્ષમાં બીજ તું, બીજમાં વૃક્ષ તું, જોઉં પટંતરો એ જ પાસે;

ભણે નરસૈંયો એ મન તણી શોધના, પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ થાશે.

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ

– નરસિંહ મહેતા


Akhil Brahmandaman Ek Tun Shrihari

Akhil brahmandaman ek tun shrihari, jujave rupe ananṭa bhase;

Dehaman dev tun, tejaman tatva tun, shunyaman shabda thai ved vase.

Akhil brahmandaman ek tun shrihari

Pavan tun, pani tun, bhumi tun bhudhara, vruksha thai fuli rahyo akashe;

Vividh rachan kari anek ras chakhava, shiv thaki jiv thayo e j ashe.

Akhil brahmandaman ek tun shrihari

Ved to em vade, shruti-smruti shakh de, kanak kundal vishe bhed n hoye;

Ghat ghadiya pachhi namarup jujavan, ante to hemanun hem hoye.

Akhil brahmandaman ek tun shrihari

Grannthe gadabad kari, vat n khari kahi, jehane je game tene te puje;

Mana-vachana-karmathi ap mani lahe, satya chhe e j man em suze.

Akhil brahmandaman ek tun shrihari

Vrukshaman bij tun, bijaman vruksha tun, joun patantaro e j pase;

Bhane narasainyo e man tani shodhana, prit karun premathi pragat thashe.

Akhil brahmandaman ek tun shrihari

– narasinha maheta

Source: Mavjibhai