આલા તે લીલા વનની વાંસલડી - Ālā Te Līlā Vananī Vānsalaḍī - Lyrics

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી

(કન્યાપક્ષે વિદાય)

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી
એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય
દાદાને અતિ વહાલાં અમીબેન રે
એ તો પરણીને સાસરિયે જાય

એક દિ રોકાઓ મારી દિકરી રે
તમને આપું હું કાલે વિદાય
હવે કેમ રોકાઉં મારા દાદા રે
સાથ મારો સાસરિયાંનો જાય

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી
એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય
માતાને અતિ વહાલાં અમીબેન રે
એ તો પરણીને સાસરિયે જાય

એક દિ રોકાઓ મારી કુંવરી રે
તમને આપું હું કાલે વિદાય
હવે કેમ રોકાઉં મારી માડી રે
સાથ મારો સાસરિયાંનો જાય

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી
એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય
વીરાને અતિ વહાલાં અમીબેન રે
એ તો પરણીને સાસરિયે જાય

એક દિ રોકાઓ મારી બેની રે
તમને આપું હું કાલે વિદાય
હવે કેમ રોકાઉં મારા વીરા રે
સાથ મારો સાસરિયાંનો જાય

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી
એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય


Ālā Te Līlā Vananī Vānsalaḍī

(kanyāpakṣhe vidāya)

Ālā te līlā vananī vānsalaḍī
E to sherī-sherīe vājantī jāya
Dādāne ati vahālān amīben re
E to paraṇīne sāsariye jāya

Ek di rokāo mārī dikarī re
Tamane āpun hun kāle vidāya
Have kem rokāun mārā dādā re
Sāth māro sāsariyānno jāya

Ālā te līlā vananī vānsalaḍī
E to sherī-sherīe vājantī jāya
Mātāne ati vahālān amīben re
E to paraṇīne sāsariye jāya

Ek di rokāo mārī kunvarī re
Tamane āpun hun kāle vidāya
Have kem rokāun mārī māḍī re
Sāth māro sāsariyānno jāya

Ālā te līlā vananī vānsalaḍī
E to sherī-sherīe vājantī jāya
Vīrāne ati vahālān amīben re
E to paraṇīne sāsariye jāya

Ek di rokāo mārī benī re
Tamane āpun hun kāle vidāya
Have kem rokāun mārā vīrā re
Sāth māro sāsariyānno jāya

Ālā te līlā vananī vānsalaḍī
E to sherī-sherīe vājantī jāya

Source: Mavjibhai