અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું - Alak Chalanun Ole Gher Bhanun - Gujarati

અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું

ધીમે ધીમે ઊગે વ્હાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું
પંખીનું ગમતીલું ગાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું

ગાડી ઉપડે તો હું જાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું
પલમાં પાલઘર, પલમાં દહાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું

હું સુરતની સહેલને માણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું
વડોદરાની વાત વખાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું

કોઈને ત્યાં અવસરનું ટાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું
કોઈને દડીયે દડીયે કાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું

મોટા કોઈના ના પરમાણુ
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું
અણઉકલેલું કોઈ ઉખાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું

જ્યાં જાઉં ત્યાં મારું થાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું
જમતા મારી વાત અથાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું

ગીત ગાઉં ના જરીપુરાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું
કંઠે મારે રસની લ્હાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું

હજાર ને નવસો નવ્વાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું
હું લાખોનું નગદ નાણું
અલક ચલાણું ઓલે ઘેર ભાણું


अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं

धीमे धीमे ऊगे व्हाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं
पंखीनुं गमतीलुं गाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं

गाडी उपडे तो हुं जाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं
पलमां पालघर, पलमां दहाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं

हुं सुरतनी सहेलने माणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं
वडोदरानी वात वखाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं

कोईने त्यां अवसरनुं टाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं
कोईने दडीये दडीये काणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं

मोटा कोईना ना परमाणु
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं
अणउकलेलुं कोई उखाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं

ज्यां जाउं त्यां मारुं थाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं
जमता मारी वात अथाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं

गीत गाउं ना जरीपुराणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं
कंठे मारे रसनी ल्हाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं

हजार ने नवसो नव्वाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं
हुं लाखोनुं नगद नाणुं
अलक चलाणुं ओले घेर भाणुं


Alak Chalanun Ole Gher Bhanun

Dhime dhime uge vhanun
alak chalanun ole gher bhanun
Pankhinun gamatilun ganun
alak chalanun ole gher bhanun

Gadi upade to hun janun
alak chalanun ole gher bhanun
Palaman palaghara, palaman dahanun
alak chalanun ole gher bhanun

Hun suratani sahelane manun
alak chalanun ole gher bhanun
Vadodarani vat vakhanun
alak chalanun ole gher bhanun

Koine tyan avasaranun tanun
alak chalanun ole gher bhanun
Koine dadiye dadiye kanun
alak chalanun ole gher bhanun

Mota koina na paramanu
alak chalanun ole gher bhanun
Anaukalelun koi ukhanun
alak chalanun ole gher bhanun

Jyan jaun tyan marun thanun
alak chalanun ole gher bhanun
Jamata mari vat athanun
alak chalanun ole gher bhanun

Git gaun na jaripuranun
alak chalanun ole gher bhanun
Kanthe mare rasani lhanun
alak chalanun ole gher bhanun

Hajar ne navaso navvanun
alak chalanun ole gher bhanun
Hun lakhonun nagad nanun
alak chalanun ole gher bhanun


Alak chalāṇun ole gher bhāṇun

Dhīme dhīme ūge vhāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun
Pankhīnun gamatīlun gāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun

Gāḍī upaḍe to hun jāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun
Palamān pālaghara, palamān dahāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun

Hun suratanī sahelane māṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun
Vaḍodarānī vāt vakhāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun

Koīne tyān avasaranun ṭāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun
Koīne daḍīye daḍīye kāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun

Moṭā koīnā nā paramāṇu
alak chalāṇun ole gher bhāṇun
Aṇaukalelun koī ukhāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun

Jyān jāun tyān mārun thāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun
Jamatā mārī vāt athāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun

Gīt gāun nā jarīpurāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun
Kanṭhe māre rasanī lhāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun

Hajār ne navaso navvāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun
Hun lākhonun nagad nāṇun
alak chalāṇun ole gher bhāṇun


Source : સ્વરઃ હંસા દવે તથા
વિરાજ અને બીજલ ઉપાધ્યાય
ગીતઃ સુરેશ દલાલ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય