અમશું કપટતણી વાતજ છાંડ - Amashu Kapat Tani Vaat J Chhand - Gujarati & English Lyrics

અમશું કપટતણી વાતજ છાંડ, મારે ઘેર આવો તો,
કાંઈ ઉફાંડ મ માંડ, મારે ઘેર આવો તો.

જુઠાં જુઠાં મ બોલીશ, જાણું તારી વાત;
નીશા વશી રમી નાહાશી, આવ્યો છે પ્રભાત.

અંગચેહેન તારે દીસે છે ઘણાં, જોઈને વીમાસી બોલે ચતુરસુજાણ;
ઘેર આવ્યોરે શેં ન દીજે માન, નરસઈઆચો સ્વામી સુખનું નિધાન.

મારે.

Amashu Kapat Tani Vaat J Chhand

Amashun kapaṭatani vataj chhanda, mare gher avo to,
Kani ufanda m manda, mare gher avo to.

Juthan juthan m bolisha, janun tari vata;
Nish vashi rami nahashi, avyo chhe prabhata.

Angachehen tare dise chhe ghanan, joine vimasi bole chaturasujana;
Gher avyore shen n dije mana, narasaiacho swami sukhanun nidhana.

Mare.