અંબેમાની ચુંદડી - Ambemani Chundadi - Gujarati & English Lyrics

અંબેમાની ચુંદડી ચુંદડી રે રૂડી ચુંદડી લહેરાય
ચૂંદડીમાં ચમકે આભલા રે રૂડા આભલા રે
રૂડી ચુંદડી લહેરાય.

અંબેમાની ચુંદડી ચુંદડી રે રૂડી ચુંદડી લહેરાય
ચૂંદડીમાં ચમકે તારલા રે રૂડા તારલા રે
રૂડી ચુંદડી લહેરાય.

અંબેમાની ચુંદડી ચુંદડી રે રૂડી ચુંદડી લહેરાય
ચૂંદડીમાં ચમકે હિરલા રે રૂડા હિરલા રે
રૂડી ચુંદડી લહેરાય.

Ambemani Chundadi

Anbemani chundadi chundadi re rudi chundadi laheraya
Chundadiman chamake abhal re rud abhal re
Rudi chundadi laheraya.

Anbemani chundadi chundadi re rudi chundadi laheraya
Chundadiman chamake taral re rud taral re
Rudi chundadi laheraya.

Anbemani chundadi chundadi re rudi chundadi laheraya
Chundadiman chamake hiral re rud hiral re
Rudi chundadi laheraya.