આંબો અખંડ ભુવનમાં ઊતર્યો - Ambo Akhand Bhuvanama Utaryo - Lyrics

આંબો અખંડ ભુવનમાં ઊતર્યો,
વજભૂમિમાં આંબાનો વાસ, સખી રે આંબો રોપીઓ.

વાસુદેવે તે બીજ વાવિયું,
હુઓ દેવકીજી ક્ષેત્ર પ્રકાશ, સખી હૈ આંબો રોપીઓ.

આંબે જશોદાજીએ જળ સિંચિયું,
નંદ ગોપ આંબાના રખવાળા, સખી રે આંબો રોપીઓ.

બ્રહ્માજીએ તે ચાર - પત્ર લખ્યા,
મુનિ નારદે કીધી છે જાણ, સખી રે આંબો રોપીઓ.

વ્યાસ મુનિએ તે ચાર પત્ર કર્યાં,
તેનાં નવખંડમાં છે નામ, સખી રે આંબો રોપીઓ.

આંબો ધ્રુવ પ્રહલાદે અનુભવ્યો,
એને સેવે છે વજનાર, સખી ૨ આંબો રોપીઓ.

દ્વાદશ સ્કંધ આંબાનાં થડ થયાં,
ત્રણ સો પાંત્રીસ અધ્યાય, સખી ૨ આંબો રોપીઓ.

અઢાર હજાર શ્લોકના એ બે તીર,
પોણો સો લક્ષ અક્ષર આંબે પાન, સખી રે આંબો રોપીઓ.

કલ્પવૃક્ષ થઈ આંબો દૂજીઓ.
એની ચૌદ ભુવનમાં છે છાંય, સખી રે આંબો રોપીઓ.

તે ફળ શુકદેવજી વેડી લઈ ગયા, પરીક્ષીત બેઠા છે ગંગા તીર, સખી રે આંબો રોપીઓ.

તે રસ રેડયો પરીક્ષીતે શ્રવણમાં,
ખરો અનુગ્રહનો આધાર, સખી રે આંબો રોપીઓ.

સાત દિવસમાં શ્રીકૃષ્ણ પદ મળ્યું,
જયશ્રી પુરુષોત્તમ અભિરામ, સખી રે આંબો રોપીઓ.

કળિયુગમાં પુષ્ટિમાર્ગ પરવાર્યો,
ધન્ય ધન્ય તૈલંગ કુળ અવતાર, સખી રે આંબો રોપીઓ.

આંબો ગાય શીખે ને સાંભળે,
તેનો ચરણ કમળમાં વાસ, સખી રે આંબો રોપીઓ.

જાઉં શ્રી વલ્લભ કુળને વારણે,
બલિહારી ગયા માધવદાસ, સખી રે આંબો રોપીઓ.

Ambo Akhand Bhuvanama Utaryo

Ānbo akhanḍa bhuvanamān ūtaryo,
Vajabhūmimān ānbāno vāsa, sakhī re ānbo ropīo.

Vāsudeve te bīj vāviyun,
Huo devakījī kṣhetra prakāsha, sakhī hai ānbo ropīo.

Ānbe jashodājīe jaḷ sinchiyun,
Nanda gop ānbānā rakhavāḷā, sakhī re ānbo ropīo.

Brahmājīe te chār - patra lakhyā,
Muni nārade kīdhī chhe jāṇa, sakhī re ānbo ropīo.

Vyās munie te chār patra karyān,
Tenān navakhanḍamān chhe nāma, sakhī re ānbo ropīo.

Ānbo dhruv prahalāde anubhavyo,
Ene seve chhe vajanāra, sakhī 2 ānbo ropīo.

Dvādash skandha ānbānān thaḍ thayān,
Traṇ so pāntrīs adhyāya, sakhī 2 ānbo ropīo.

Aḍhār hajār shlokanā e be tīra,
Poṇo so lakṣha akṣhar ānbe pāna, sakhī re ānbo ropīo.

Kalpavṛukṣha thaī ānbo dūjīo.
Enī chaud bhuvanamān chhe chhānya, sakhī re ānbo ropīo.

Te faḷ shukadevajī veḍī laī gayā, parīkṣhīt beṭhā chhe gangā tīra, sakhī re ānbo ropīo.

te ras reḍayo parīkṣhīte shravaṇamān,
Kharo anugrahano ādhāra, sakhī re ānbo ropīo.

Sāt divasamān shrīkṛuṣhṇa pad maḷyun,
Jayashrī puruṣhottam abhirāma, sakhī re ānbo ropīo.

Kaḷiyugamān puṣhṭimārga paravāryo,
Dhanya dhanya tailanga kuḷ avatāra, sakhī re ānbo ropīo.

Ānbo gāya shīkhe ne sānbhaḷe,
Teno charaṇ kamaḷamān vāsa, sakhī re ānbo ropīo.

Jāun shrī vallabh kuḷane vāraṇe,
Balihārī gayā mādhavadāsa, sakhī re ānbo ropīo.

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર

Ambo Akhand Bhuvan Thi Utaryo | With Lyrics | Bhakti Song | Ashok Sound (2022, March 16). YouTube