અમે આંધી વચ્ચે તણખલાંના માણસ - Ame Andhi Vachche Tanakhalanna Manasa - Gujarati

અમે આંધી વચ્ચે તણખલાંના માણસ

અમે આંધી વચ્ચે તણખલાંના માણસ;
પીળા શ્વાસની તુચ્છ ઘટનાના માણસ.

ફટાણાંના માણસ, મરસિયાના માણસ;
અમે વારસાગત સમસ્યાના માણસ.

‘કદી’થી ‘સદી’ની અનિદ્રાના માણસ;
પ્રભાતોની શાશ્વત પ્રતીક્ષાના માણસ.

અમે અમને મળવાને ઝૂરતા જ રહીએ;
સડકવન્ત ઝિબ્રાતા ટોળાના માણસ.

શિખર? ખીણ? ધુમ્મસ? સૂરજ? કે કશું નૈં?
‘ટુ બી - નૉટ ટુ બી’ ની ‘હા-ના’ ના માણસ.

ભરત કોઈ ગૂંથતું રહે મોરલાનું;
અમે ટચ્ચ ટૂંપાતા ટહુકાના માણસ.

મળી આજીવન કેદ ધ્રુવના પ્રદેશે;
હતા આપણે મૂળ તડકાના માણસ


अमे आंधी वच्चे तणखलांना माणस

अमे आंधी वच्चे तणखलांना माणस;
पीळा श्वासनी तुच्छ घटनाना माणस.

फटाणांना माणस, मरसियाना माणस;
अमे वारसागत समस्याना माणस.

‘कदी’थी ‘सदी’नी अनिद्राना माणस;
प्रभातोनी शाश्वत प्रतीक्षाना माणस.

अमे अमने मळवाने झूरता ज रहीए;
सडकवन्त झिब्राता टोळाना माणस.

शिखर? खीण? धुम्मस? सूरज? के कशुं नैं?
‘टु बी - नॉट टु बी’ नी ‘हा-ना’ ना माणस.

भरत कोई गूंथतुं रहे मोरलानुं;
अमे टच्च टूंपाता टहुकाना माणस.

मळी आजीवन केद ध्रुवना प्रदेशे;
हता आपणे मूळ तडकाना माणस


Ame Andhi Vachche Tanakhalanna Manasa

Ame andhi vachche tanakhalanna manasa;
Pila shvasani tuchchh ghatanana manasa.

Fatananna manasa, marasiyana manasa;
Ame varasagat samasyana manasa.

'kadi’thi 'sadi’ni anidrana manasa;
Prabhatoni shashvat pratikshana manasa.

Ame amane malavane zurata j rahie;
Sadakavanta zibrata tolana manasa.

Shikhara? Khina? Dhummasa? Suraja? Ke kashun nain?
‘tu bi - not tu bi’ ni ‘ha-na’ na manasa.

Bharat koi gunthatun rahe moralanun;
Ame tachch tunpata tahukana manasa.

Mali ajivan ked dhruvana pradeshe;
Hata apane mul tadakana manasa


Ame āndhī vachche taṇakhalānnā māṇasa

Ame āndhī vachche taṇakhalānnā māṇasa;
Pīḷā shvāsanī tuchchh ghaṭanānā māṇasa.

Faṭāṇānnā māṇasa, marasiyānā māṇasa;
Ame vārasāgat samasyānā māṇasa.

‘kadī’thī ‘sadī’nī anidrānā māṇasa;
Prabhātonī shāshvat pratīkṣhānā māṇasa.

Ame amane maḷavāne zūratā j rahīe;
Saḍakavanta zibrātā ṭoḷānā māṇasa.

Shikhara? Khīṇa? Dhummasa? Sūraja? Ke kashun nain?
‘ṭu bī - nŏṭ ṭu bī’ nī ‘hā-nā’ nā māṇasa.

Bharat koī gūnthatun rahe moralānun;
Ame ṭachch ṭūnpātā ṭahukānā māṇasa.

Maḷī ājīvan ked dhruvanā pradeshe;
Hatā āpaṇe mūḷ taḍakānā māṇasa


Source : ભગવતીકુમાર શર્મા