અમે ભીંત ફાડીને ઊગી જવાના - Ame Bhinta Fadine Ugi Javana - Gujarati

અમે ભીંત ફાડીને ઊગી જવાના

અમે રાખમાંથીયે બેઠા થવાના,
જલાવો તમે તોયે જીવી જવાના.

ભલે જળ ન સીંચો તમે તે છતાંયે,
અમે ભીંત ફાડીને ઊગી જવાના.

ધખો તમતમારે ભલે સૂર્ય માફક,
સમંદર ભર્યો છે, ન ખૂટી જવાના.

ચલો હાથ સોંપો, ડરો ન લગીરે,
તરી પણ જવાના ને તારી જવાના.

અમે જાળ માફક ગગન આખું ઝાલ્યું,
અમે પંખી એકે ન ચૂકી જવાના!


अमे भींत फाडीने ऊगी जवाना

अमे राखमांथीये बेठा थवाना,
जलावो तमे तोये जीवी जवाना.

भले जळ न सींचो तमे ते छतांये,
अमे भींत फाडीने ऊगी जवाना.

धखो तमतमारे भले सूर्य माफक,
समंदर भर्यो छे, न खूटी जवाना.

चलो हाथ सोंपो, डरो न लगीरे,
तरी पण जवाना ने तारी जवाना.

अमे जाळ माफक गगन आखुं झाल्युं,
अमे पंखी एके न चूकी जवाना!


Ame Bhinta Fadine Ugi Javana

Ame rakhamanthiye betha thavana,
Jalavo tame toye jivi javana.

Bhale jal n sincho tame te chhatanye,
Ame bhinta fadine ugi javana.

Dhakho tamatamare bhale surya mafaka,
Samandar bharyo chhe, n khuti javana.

Chalo hath sonpo, daro n lagire,
Tari pan javana ne tari javana.

Ame jal mafak gagan akhun zalyun,
Ame pankhi eke n chuki javana!


Ame bhīnta fāḍīne ūgī javānā

Ame rākhamānthīye beṭhā thavānā,
Jalāvo tame toye jīvī javānā.

Bhale jaḷ n sīncho tame te chhatānye,
Ame bhīnta fāḍīne ūgī javānā.

Dhakho tamatamāre bhale sūrya māfaka,
Samandar bharyo chhe, n khūṭī javānā.

Chalo hāth sonpo, ḍaro n lagīre,
Tarī paṇ javānā ne tārī javānā.

Ame jāḷ māfak gagan ākhun zālyun,
Ame pankhī eke n chūkī javānā!


Source : હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ