અમે ઈડરિયો ગઢ જીત્યાં - Ame Iḍariyo Gaḍh Jītyān - Lyrics

અમે ઈડરિયો ગઢ જીત્યાં

(નવવધુનો ગૃહપ્રવેશ)

આજ મારે ભર્યાં સરોવર છલ્યાં રે આનંદભર્યાં
આજ મારે માડીના જીગરભાઈ પરણ્યા રે આનંદભર્યાં

આજ મારે પરણીને જીગરભાઈ પધાર્યા રે આનંદભર્યાં
આજ અમે લાખ ખરચીને લાડી લાવ્યાં રે આનંદભર્યાં

આજ અમે ઈડરિયો ગઢ જીતી આવ્યાં રે આનંદભર્યાં
આજ અમે લાખેણી લાડી લઈ આવ્યાં રે આનંદભર્યાં

આજ અમારે હૈયે હરખ ન માય આવ્યાં રે આનંદભર્યાં
આજ મારે ભર્યાં સરોવર છલ્યાં રે આનંદભર્યાં


Ame Iḍariyo Gaḍh Jītyān

(navavadhuno gṛuhapravesha)

Āj māre bharyān sarovar chhalyān re ānandabharyān
Āj māre māḍīnā jīgarabhāī paraṇyā re ānandabharyān

Āj māre paraṇīne jīgarabhāī padhāryā re ānandabharyān
Āj ame lākh kharachīne lāḍī lāvyān re ānandabharyān

Āj ame īḍariyo gaḍh jītī āvyān re ānandabharyān
Āj ame lākheṇī lāḍī laī āvyān re ānandabharyān

Āj amāre haiye harakh n māya āvyān re ānandabharyān
Āj māre bharyān sarovar chhalyān re ānandabharyān

Source: Mavjibhai