અમે જોગી બધા વરવા - Ame Jogi Badh Varava - Lyrics

અમે જોગી બધા વરવા

અમે જોગી બધા વરવા સ્મશાનો ઢુંઢનારાઓ
તહીંના ભૂતને ગાઈ જગાવી ખેલનારાઓ

જહાં જેને કરી મુર્‌દું કબરમાં મોકલી દેતી
અમે એ કાનમાં જાદુ અમારું ફૂંકનારાઓ

જહાંથી જે થયું બાતલ અહીં તે થયું શામિલ
અમે તો ખાકની મૂઠી ભરી રાજી થનારાઓ

જહીં જખ્મો તહીં બોસા તણો મરહમ અમે દેતાં
બધાંનાં ઈશ્કનાં દરદો બધાંએ વહોરનારાઓ

અમે જાહેરખબરો સૌ જિગરની છે લખી નાખી
ન વાંચે કોઈ યા વાંચે ન પરવા રાખનારાઓ

ગરજ જો ઈશ્કબાજીની અમોને પૂછતા આવો
બધાં ખાલી ફિતુરથી તો સદાએ નાસનારાઓ

જહીં સ્પર્ધા તણી જગની દખલ ના પ્હોંચતી ત્યાં ત્યાં
જમીં ને આસમાનોના દડા ઉડાવનારાઓ

ગમે તે બેહયાઈને દઈ માથું ધરી ખોળે
અમે આરામમાં ક્યાંએ સુખેથી ઊંઘનારાઓ

સનમની બેવફાઈથી નથી સુખ કાંઈએ કરતાં
અમે જાણ્યું અમે માણ્યું ફિકરને ફેંકનારાઓ

જખ્મથી જે ડરી રહેતા વગર જખ્મે જખ્મ સહેતા
અમે તો ખાઈને જખ્મો ખૂબી ત્યાં માનનારાઓ

બની ઉસ્તાદ આવો તો થશો આંહી તમે ચેલા
મગર મુરશિદ કરો તો તો અમે ચેલા થનારાઓ

અમારા આંસુથી આંસુ મિલાવો આપશું ચાવી
પછી ખંજર ભલે દેતાં નહિ ગણકારનારાઓ

-કલાપી


Ame Jogi Badh Varava

Ame jogi badh varav smashano dhundhanarao
Tahinna bhutane gai jagavi khelanarao

Jahan jene kari murdun kabaraman mokali deti
Ame e kanaman jadu amarun funkanarao

Jahanthi je thayun batal ahin te thayun shamila
Ame to khakani muthi bhari raji thanarao

Jahin jakhmo tahin bos tano maraham ame detan
Badhannan ishkanan darado badhane vahoranarao

Ame jaherakhabaro sau jigarani chhe lakhi nakhi
N vanche koi ya vanche n parav rakhanarao

Garaj jo ishkabajini amone puchhat avo
Badhan khali fiturathi to sadae nasanarao

Jahin spardha tani jagani dakhal n phonchati tyan tyan
Jamin ne asamanon dad udavanarao

Game te behayaine dai mathun dhari khole
Ame aramaman kyane sukhethi unghanarao

Sanamani bevafaithi nathi sukh kanie karatan
Ame janyun ame manyun fikarane fenkanarao

Jakhmathi je dari rahet vagar jakhme jakhma saheta
Ame to khaine jakhmo khubi tyan mananarao

Bani ustad avo to thasho anhi tame chela
Magar murashid karo to to ame chel thanarao

Amar ansuthi ansu milavo apashun chavi
Pachhi khanjar bhale detan nahi ganakaranarao

-kalapi

Source: Mavjibhai