અમે સામા મળ્યાં સોમવારે - Ame Sama Malyan Somavare - Gujarati

અમે સામા મળ્યાં સોમવારે

સામા મળ્યાં સોમવારે, અમે સામા મળ્યાં સોમવારે
માયા લાગી મંગળવારે, માયા લાગી મંગળવારે

પ્રીતડી બંધાણી બુધવારે, હૈયા ગૂંથ્યાં ગુરૂવારે
પ્રીતડી બંધાણી બુધવારે, હૈયા ગૂંથ્યાં ગુરૂવારે
અમે સામા મળ્યાં સોમવારે

અમે સામા મળ્યાં સોમવારે, અમે સામા મળ્યાં સોમવારે
માયા લાગી મંગળવારે, માયા લાગી મંગળવારે

પ્રીતડી બંધાણી બુધવારે, હૈયા ગૂંથ્યાં ગુરૂવારે
પ્રીતડી બંધાણી બુધવારે, હૈયા ગૂંથ્યાં ગુરૂવારે

એ… શમણાં શુક્રવારના સાહેલડી, શુકન થયું શનિવારે
એ… શમણાં શુક્રવારના સાહેલડી, શુકન થયું શનિવારે

મોંઘો દિવસ મનમાન્યો રચાણો
રસિયા સાથે રવિવારે રવિવારે
મોંઘો દિવસ મનમાન્યો રચાણો
રસિયા સાથે રવિવારે રવિવારે

પ્રીત બાંધી બંધાઈ સાત તારે
પ્રીત બાંધી બંધાઈ સાત તારે
પ્રીત જીવનની મીઠી સવારે
પડી રસિયાના કોમળ પનારે
શુકનમાં હું સાતે વારે
પડી રસિયાના કોમળ પનારે
શુકનમાં હું સાતે વારે

અમે સામા મળ્યાં સોમવારે, અમે સામા મળ્યાં સોમવારે
માયા લાગી મંગળવારે, માયા લાગી મંગળવારે

પ્રીતડી બંધાણી બુધવારે, હૈયા ગૂંથ્યાં ગુરૂવારે
પ્રીતડી બંધાણી બુધવારે, હૈયા ગૂંથ્યાં ગુરૂવારે

અમે સામા મળ્યાં સોમવારે, અમે સામા મળ્યાં સોમવારે


अमे सामा मळ्यां सोमवारे

सामा मळ्यां सोमवारे, अमे सामा मळ्यां सोमवारे
माया लागी मंगळवारे, माया लागी मंगळवारे

प्रीतडी बंधाणी बुधवारे, हैया गूंथ्यां गुरूवारे
प्रीतडी बंधाणी बुधवारे, हैया गूंथ्यां गुरूवारे
अमे सामा मळ्यां सोमवारे

अमे सामा मळ्यां सोमवारे, अमे सामा मळ्यां सोमवारे
माया लागी मंगळवारे, माया लागी मंगळवारे

प्रीतडी बंधाणी बुधवारे, हैया गूंथ्यां गुरूवारे
प्रीतडी बंधाणी बुधवारे, हैया गूंथ्यां गुरूवारे

ए… शमणां शुक्रवारना साहेलडी, शुकन थयुं शनिवारे
ए… शमणां शुक्रवारना साहेलडी, शुकन थयुं शनिवारे

मोंघो दिवस मनमान्यो रचाणो
रसिया साथे रविवारे रविवारे
मोंघो दिवस मनमान्यो रचाणो
रसिया साथे रविवारे रविवारे

प्रीत बांधी बंधाई सात तारे
प्रीत बांधी बंधाई सात तारे
प्रीत जीवननी मीठी सवारे
पडी रसियाना कोमळ पनारे
शुकनमां हुं साते वारे
पडी रसियाना कोमळ पनारे
शुकनमां हुं साते वारे

अमे सामा मळ्यां सोमवारे, अमे सामा मळ्यां सोमवारे
माया लागी मंगळवारे, माया लागी मंगळवारे

प्रीतडी बंधाणी बुधवारे, हैया गूंथ्यां गुरूवारे
प्रीतडी बंधाणी बुधवारे, हैया गूंथ्यां गुरूवारे

अमे सामा मळ्यां सोमवारे, अमे सामा मळ्यां सोमवारे


Ame Sama Malyan Somavare

Sama malyan somavare, ame sama malyan somavare
Maya lagi mangalavare, maya lagi mangalavare

Pritadi bandhani budhavare, haiya gunthyan guruvare
Pritadi bandhani budhavare, haiya gunthyan guruvare
Ame sama malyan somavare

Ame sama malyan somavare, ame sama malyan somavare
Maya lagi mangalavare, maya lagi mangalavare

Pritadi bandhani budhavare, haiya gunthyan guruvare
Pritadi bandhani budhavare, haiya gunthyan guruvare

E… Shamanan shukravarana saheladi, shukan thayun shanivare
E… Shamanan shukravarana saheladi, shukan thayun shanivare

Mongho divas manamanyo rachano
Rasiya sathe ravivare ravivare
Mongho divas manamanyo rachano
Rasiya sathe ravivare ravivare

Prit bandhi bandhai sat tare
Prit bandhi bandhai sat tare
Prit jivanani mithi savare
Padi rasiyana komal panare
Shukanaman hun sate vare
Padi rasiyana komal panare
Shukanaman hun sate vare

Ame sama malyan somavare, ame sama malyan somavare
Maya lagi mangalavare, maya lagi mangalavare

Pritadi bandhani budhavare, haiya gunthyan guruvare
Pritadi bandhani budhavare, haiya gunthyan guruvare

Ame sama malyan somavare, ame sama malyan somavare


Ame sāmā maḷyān somavāre

Sāmā maḷyān somavāre, ame sāmā maḷyān somavāre
Māyā lāgī mangaḷavāre, māyā lāgī mangaḷavāre

Prītaḍī bandhāṇī budhavāre, haiyā gūnthyān gurūvāre
Prītaḍī bandhāṇī budhavāre, haiyā gūnthyān gurūvāre
Ame sāmā maḷyān somavāre

Ame sāmā maḷyān somavāre, ame sāmā maḷyān somavāre
Māyā lāgī mangaḷavāre, māyā lāgī mangaḷavāre

Prītaḍī bandhāṇī budhavāre, haiyā gūnthyān gurūvāre
Prītaḍī bandhāṇī budhavāre, haiyā gūnthyān gurūvāre

E… Shamaṇān shukravāranā sāhelaḍī, shukan thayun shanivāre
E… Shamaṇān shukravāranā sāhelaḍī, shukan thayun shanivāre

Mongho divas manamānyo rachāṇo
Rasiyā sāthe ravivāre ravivāre
Mongho divas manamānyo rachāṇo
Rasiyā sāthe ravivāre ravivāre

Prīt bāndhī bandhāī sāt tāre
Prīt bāndhī bandhāī sāt tāre
Prīt jīvananī mīṭhī savāre
Paḍī rasiyānā komaḷ panāre
Shukanamān hun sāte vāre
Paḍī rasiyānā komaḷ panāre
Shukanamān hun sāte vāre

Ame sāmā maḷyān somavāre, ame sāmā maḷyān somavāre
Māyā lāgī mangaḷavāre, māyā lāgī mangaḷavāre

Prītaḍī bandhāṇī budhavāre, haiyā gūnthyān gurūvāre
Prītaḍī bandhāṇī budhavāre, haiyā gūnthyān gurūvāre

Ame sāmā maḷyān somavāre, ame sāmā maḷyān somavāre


Source : સ્વરઃ પ્રમીલા અને રામપ્યારી
રચનાઃ જીવણલાલ બ્રહ્મભટ્ટ
સંગીતઃ માસ્ટર મોહન જુનિયર